Sluiten

Over GELOOF.NU

Basic CMYK

Catechesemateriaal

GELOOF.NU is een methode voor geloofsonderwijs. Dat betekent dat jongeren veel leren over God en zijn woord. Maar dat ze ook spreken over hoe je gelooft, over de praktijk van het leven als kind van God. Ze ontdekken hoeveel God van hen houdt. Welk antwoord roept Gods liefde bij hen op? De methode bestaat uit zes leerjaren en een boek voor het belijdenisjaar.  Tekstboek 1- 6 en Belijdenisboek hebben beide opdrachten, bijbelstudies en/of een handleiding online op deze site. Parallel aan tekstboek 1, 2, 3 en 5 zijn Beeldboeken gemaakt in beeld en eenvoudige taal. Dit geloof ik! is nog eenvoudiger en kan ook gebruikt worden als samenvattend belijdenisboek voor jongeren met beperking.
Kenmerken van de methode zijn structuur, flexibiliteit, opbouw en verbinding.

Structuur

De lesstof is duidelijk geordend, per les wordt een leskern weergegeven, per blok lessen wordt teruggekeken en vooruitgeblikt, niet alleen inhoudelijk, maar ook met oog voor de inzet van jongeren.

Flexibiliteit

De verschillende typen tekst en de royale keuze aan verwerkingsopdrachten geeft mogelijkheden om te variëren en de les af te stemmen op de jongeren. Zo is maatwerk te realiseren op groepsniveau en individueel niveau. Ook het parallelmateriaal in beeld en eenvoudige tekst kan daarbij ingezet worden.

Opbouw

In het verwerkingsmateriaal zit een opbouw naar groeiende zelfstandigheid van jongeren. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de extra’s in de jaren. Leerjaar 3 werkt structureel aan persoonlijk bidden, leerjaar 4 heeft materiaal voor een kerktaalwoordenboek en/of het maken van een folder over begrippen. In jaar 5 worden jongeren uitgedaagd met toegepaste lesinhoud naar de gemeente te gaan en in leerjaar 6 wordt verder gewerkt aan persoonlijk bijbellezen en bidden met een logboek. Aan het eind van het jaar kan gekozen worden voor een viering, te organiseren door de jongeren. Niet alleen is er in deze extra’s een toenemende zelfstandigheid, maar ook is de toepassing van persoonlijk dichtbij naar breder en meer naar anderen gericht. Naast deze extra focus staan natuurlijk ook de ‘gewone’ groepsverwerkingsopdrachten in de verwerkingsopdrachten.

Verbinding

Geregeld wordt in de verwerking gevraagd in gesprek te gaan met ouders, met de ouderling, met gemeenteleden of anderen. Dit kan door te vragen naar ervaringen of door een interview of een gesprek aan te gaan. Daarnaast zijn er opdrachten die uitdagen om als groep iets te tonen van wat geleerd wordt, bijvoorbeeld rond een eredienst of in de hal van de kerk. Deze opdrachten zijn bedoeld om voor jongeren te laten ervaren dat zij niet alleen, maar in gemeenschap met anderen geloven.

Geschiedenis

Ontstaan
De methode GELOOF.NU is in eerste versie gemaakt in de periode 1999-2006 door de leerplancommissie van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Hardinxveld-Giessendam. De methode is ontstaan door de indertijd vernieuwende kijk op jeugdwerk, waarbij gekozen is voor samengaan van catechisatie en bijbelstudievereniging. Er werd gewerkt in kleine groepen onder leiding van twee mentoren. Publicaties over de gemaakte keuzes zijn onder andere verschenen in de Reformatie. Bij de nieuwe werkwijze was nieuw materiaal noodzakelijk, wat leidde tot het ontstaan van GELOOF.NU.
Uitbreiding
Mede door wensen van gebruikers is vanaf 2006 gewerkt aan materiaal voor mensen met beperking in beeld en eenvoudige taal. Dit leidde tot Beeldboeken en Dit geloof ik!. Daarnaast zijn drie kaarten ontwikkeld met presentaties voor gebruik in diensten.
Vernieuwing
Vanaf 2011 is gewerkt aan herziening van het materiaal. De nieuwe Tekstboeken voor jongeren zijn volledig herschreven. Beeldmateriaal is ingebracht in de vorm van lesplaten. Er zijn extra leesteksten voor werken met niveaus (de verdieping en dichtbij) en een bijbelleesrooster toegevoegd. Kleine opdrachten staan in het Tekstboek.
Een volgende uitbreiding van de methode is de ontwikkeling van online materiaal geweest. Onder de /GO knop is bij elk boek en bij elke les materiaal te vinden met bijbelstudies, verwerkingsopdrachten en een handleiding voor de catecheet.
Vanaf 2022 worden de Tekstboeken herzien. De bijbelleesroosters komen online te staan en in plaats daarvan is er de nieuwe rubriek ‘Terzijde’. Ook wordt gewerkt aan tutorials voor catecheten.

Belijdenisboek
In 2013 is het Belijdenisboek verschenen, gemaakt als de Tekstboeken, maar met extra’s als verhalen over een parallelgroep belijdeniscatechisanten en QR-codes voor extra materiaal online. Ook de handleiding voor catecheten, het uitgewerkte bijbelleesrooster en extra opdrachten zijn daar te vinden. Door het online materiaal voor catecheten en jongeren te combineren wordt naast transparantie tegemoet gekomen aan de zelfstandigheid van jongeren in deze leeftijd. Zij hebben toegang tot alle materiaal!

Overig

Voor jongeren en gemeente is de Dankdagtiendaagse gemaakt. Een boekje om samen toe te leven naar dankdag.