Sluiten

Les 24.3 Bijbellezen I

Dag 1 :
Genesis 27: 1-17
  NBV

Een stukje uit de geschiedenis van Jakob. Wat zou de boodschap van dit verhaal zijn?

Dag 2 :
Leviticus 4: 27-31
  NBV

Het boek Leviticus staat vol met wetten. Bijvoorbeeld over offers, zoals in dit gedeelte. Jij hoeft geen offers meer te brengen. Wat zou je nog van dit gedeelte kunnen leren?

Dag 3 :
Prediker 9: 7-12
  NBV

Prediker is een boek vol diepzinnige wijsheid. Het geeft zijn geheimen niet zomaar prijs. Maar het leven zelf is ook niet zo gemakkelijk te begrijpen. Wat is de zin van het leven dat God jou geeft?

Dag 4 :
Spreuken 30: 1-9
  NBV

Ook het boek Spreuken is typisch een wijsheidsboek. Soms met ‘alledaagse’ wijsheid, soms met meer diepzinnige wijsheid. In dit gedeelte vind je de spreuken van Agur.

Dag 5 :
Psalm 121
  NBV

Het boek van de Psalmen is een poëzieboek, vol met liederen. Veel van die liederen kun je zomaar meezingen. Dat geldt zeker voor dit lied!

Bij de les – rijmen als in psalmen

Lees wat in de les staat over ‘rijmen op inhoud’. Schrijf vervolgens zelf 6 regels op waarin je iets zegt over geloven, bijvoorbeeld een soort belijdenisregel of een regel die iets zegt over God. Laat tussen de zes regels witruimte. Schrijf daarna op de regels wit een herhaling of tegenstelling of voorbeeld of uitbreiding bij de regel die erboven staat. Lees daarna de hele tekst achter elkaar. Je hebt nu zelf een rijm op inhoud gemaakt!

Bij de Bijbel

Neem korte tijd waarin ieder voor zich leest in het Bijbelboek Spreuken. Zoek allemaal twee spreuken op die je mooi / opvallend vindt. Lees die spreuken aan elkaar voor en vertel erbij waarom je deze uitkoos. Dank God voor zijn wijsheid.

Poëzie

Vertel elkaar wat je mooiste psalm of lied is en waarom. Kies er drie om naar te luisteren en/of om mee te zingen. Tip: stel deze vraag ook aan je ouders.

Bij de ‘Dichtbij’-tekst

Vertaal de Engelse tekst uit het boek in eigen woorden of pak een gedeelte uit een oude vertaling, bijvoorbeeld Lucas 8: 4- 8, de gelijkenis van de zaaier:
Toen nu een grote schare bijeenvergaderde, en zij van alle steden tot Hem kwamen, zo zeide Hij door gelijkenis: Een zaaier ging uit, om zijn zaad te zaaien; en toen hij zaaide, viel het ene bij de weg, en werd vertreden, en de vogelen des hemels aten dat op. En het andere viel op een steenrots, en opgegroeid zijnde, is het verdord, omdat het geen vochtigheid had. En het andere viel in het midden van de doornen, en de doornen mee opgroeiende, verstikten het. En het andere viel op de goede aarde, en opgegroeid zijnde, bracht het honderdvoudige vrucht voort. Dit zeggende, riep Hij: wie oren heeft, om te horen, die hore.
Alternatief: vergelijk een bekend Bijbelgedeelte in meer vertalingen naast elkaar met hulp van debijbel.nl

Creatief

Lees de verdiepingstekst. Misschien zijn er wel allerlei vragen bij Bijbelgedeelten, maar er is ook één heldere boodschap voor alle mensen in alle tijden. Maak daar een poster of gedicht over.

Stellingen

 • De wetsteksten uit de Bijbel kun je net zo goed overslaan.
 • Zonder de wetsteksten in de Bijbel zou je God minder goed kennen.
 • Oude geschiedenissen uit de Bijbel zijn waardevol voor je geloof.
 • De wijsheid van de Bijbel is beter dan die van gewone mensen op aarde.
 • Als God niet opdracht geeft om voor Hem te zingen zou ik het niet snel doen.

In stilte

Lees Psalm 119: 41-48. Kijk bij elke regel of de inhoud rijmt met een tegelstelling, een uitbreiding, een voorbeeld of dat hetzelfde met andere woorden gezegd wordt. Bedenk daarna van elk tweetal regels of je ze zelf tegen God zou willen zeggen. Waarom wel/niet? Zeg dat tegen God in je gebed en dank Hem voor zijn woorden.

Leesregels

Kies een Bijbelgedeelte met geschiedenissen, wijsheid of poëzie en lees het samen. Probeer de leesregels uit. (Dit doe je ook bij de bijbelstudie).

 

Over het lesonderwerp

In deze en de volgende twee lessen krijgen de jongeren leesvragen bij bijbelgenres. Daarmee werk je concreet uit dat ieder soort bijbelboek om een andere benadering vraagt. Advies: Doe de opdracht om een bijbelleestool te maken. Noteer de leesvragen bij ieder genre bijbelboek. Je vindt ze in deze en de volgende twee lessen. Maak er een bladwijzer van, zodat je de vragen bij de hand hebt als je in de bijbel leest. Variant: zet de vragen op je telefoon.

Lesdoel

 • Kunnen uitleggen wat een bijbelgenre is en voorbeelden van bijbelboeken kunnen noemen bij de genres van deze les.
 • Kunnen vertellen waarom een bijbelgenre vraagt om een eigen manier van lezen.
 • Met de leesvragen kunnen werken rond geschiedenissen, wetten, wijsheid en/of poëzieteksten.
 • Vertellen over bijbelleeservaringen van de laatste week en een plan maken voor de komende week.

De bespreking

 • Neem tijd om te vertellen wat bijbelgenres zijn en gebruik voor het verkennen van de bijbel de binnenkant van de kaft van Tekstboek 6.
 • Maak de lesstof concreet door bijbelteksten te lezen met hulp van de leesvragen. Laat jongeren vertellen hoe ze dit ervaren, blijf het oefenen en spreek ook af hoe je er thuis verder mee gaat.
 • Als jongeren deze manier van een bijbelgedeelte lezen delen met anderen, passen ze het opnieuw toe en daar leren ze van. Vraag of ze de info willen delen met het gezin of met andere kerkleden.
 • Overleg met de voorganger of hij in de dienst de leesvragen wil benoemen en toepassen.

 

Lees slim

Als je een cake bakt, doe je andere dingen dan wanneer je een band plakt.
Als je een krant leest, doe je dat anders dan wanneer je een boek leest.

Als je een geschiedenis-bijbelboek leest, doe je dat dus anders dan wanneer je een psalm leest???

Ontdek het nut van leesvragen.

BIJBELSTUDIE: Ex. 10: 1-11, Deut. 14: 22-28 of Psalm 99

Je gaat de leesvragen uit de les toepassen op een geschiedenis, een wet of bij een psalm.

Kies een bijbelgedeelte, lees het en gebruik de leesvragen die je in de les vindt.

 • een geschiedenis: Mozes en Aäron gaan naar de farao, Ex. 10: 1-11. Gebruik de leesvragen uit de les (tweede alinea).
 • een wet: Israëlieten moeten tienden van de oogst afstaan aan God, om feest te vieren en voor de Levieten, Deut. 14: 22-28. Gebruik de leesvragen uit de les (onderaan de linker kolom).
 • een psalm: Gebruik de leestips uit het laatste tekstblok van de les. Ga voor elke regel na hoe hetzelfde nog een keer gezegd wordt met andere woorden. Dit is ‘rijmen op inhoud’ in plaats van rijmen op klank. Let op bij vers 8: Wordt daar hetzelfde gezegd?

Bij de psalmen
Tip: Schrijf zelf 6 regels op over geloven en laat ertussen telkens een regel wit open. Schrijf daarna op die regel wit een herhaling of tegenstelling, voorbeeld of uitbreiding bij de regel die erboven staat. Lees daarna de hele tekst achter elkaar. Je hebt nu zelf een rijm-op-inhoud gemaakt.