Sluiten

Les 21.4 Vrucht van de Geest

Dag 1 :
Psalm 51: 9-14
  NBV

‘Create in me a clean heart!’ David bad er al om. Hij had berouw over zijn zonde en verlangde naar een nieuw leven. Verlang jij naar een leven voor God? Hoe vraag je de Geest om je te vernieuwen?

Dag 2 :
Galaten 5: 16-18
  NBV

Welke tegenstelling maakt Paulus in deze verzen? Geldt die tegenstelling ook voor jou? Door wie of wat laat jij je leiden?

Dag 3 :
Romeinen 8: 7-9
  NBV

Paulus zegt: als je bij Christus hoort, woont de Geest van Christus in jou. Wie bij Christus hoort, kan zich niet laten leiden door zijn eigen zondige ik. Dat botst!

Dag 4 :
2 Petrus 1: 3-8
  NBV

God geeft je alles wat nodig is voor een nieuw leven. Doe je best, zegt Petrus, om dat nieuwe leven ook te gaan leiden. Welke dingen van het nieuwe leven noemt Petrus? Zie je die in je eigen leven?

Dag 5 :
Efeziërs 4: 20-23
  NBV

God legt als het ware de nieuwe mens voor je klaar, als feestkleren die je aan mag trekken. Gooi daarom die oude plunje van de zonde weg en vier het feest van het nieuwe leven!

Creatief

Lees Galaten 5: 22 in de NBV en noteer de negen vruchten van de Geest. Zoek bij elke vrucht een foto die het begrip uitbeeldt. Of noteer de negen woorden in een raster van negen hokjes en maak er een grafische zwart-wittekening van. Hang je werkstuk op in je kamer en kijk er elke ochtend even naar.

In stilte

Lees Galaten 5: 22 en noteer de vruchten van de Geest onder elkaar op een blaadje. Kies er één uit en vergelijk die met je leven. Ging het fout? Vraag vergeving en bid of de Geest je helpt dit meer in praktijk te brengen. Heb je zo geleefd? Dank dat God je helpt goed te leven en vraag of je verder mag groeien. Kies morgen een van de andere negen en doe dit totdat je ze allemaal gehad hebt.

Bij de Bijbel

De heilige Geest werkt concreet in de levens van mensen. Zoek uit wat dat betekent voor de volgende personen:
De verlamde man bij de tempel (Handelingen 3), Barjezus en Sergius Paulus (Handelingen 13: 8-12), mensen in Efeze (Handelingen 19: 2-7). Hoe zie je de vrucht van de Geest?

Lied

Luister naar ‘You raise me up’. Waarschijnlijk kun je je goed voorstellen dat dit lied je bemoedigen kan in een moeilijke tijd. Maar geldt dat ook als je moet vechten tegen zonde? Leg uit.

Onderzoek met liederen

Luister naar deze twee liederen: ‘Heel mijn hart’ en ‘Als een vuur vanbinnen’. De (verschillende) muziekstijl en de teksten laten iets zien van het werk v

Bij de weekagenda

In het leesrooster wordt het lied ‘Create in me a clean heart’ genoemd. Luister ernaar en bespreek of je dat gebed zelf ook zou willen bidden. Waarom wel/niet? Hoe doe je dat als je je eigen woorden gebruikt, hoe (concreet) bid jij om vernieuwing? Wat wil je graag vernieuwd zien?

Creatief en de lesplaat

De tekenaar heeft een boom met woorden getekend, de vrucht van de Geest. Heb je de duif, het kruis en de stralen in de achtergrond gezien? Waarom heeft hij dat zo getekend, denk je? Maak zelf een afbeelding van de vrucht van de Geest. Welke symbolen gebruik jij?

In de groep

Schrijf de onderstaande uitspraken op kaartjes. Deel ze uit of leg ze blind op tafel en laat ieder om beurten één kiezen. Lees het voor en bespreek het.

 • Vruchten van de Geest horen altijd bij een christen. Leg uit.
 • Vruchten van de Geest zijn …………..
 • Goede werken zijn altijd vruchten van de Geest. ??
 • Zonder Jezus kan ik geen vruchten van de Geest hebben. Leg uit.
 • Christus droeg de vloek voor mij. Ik ben vrij van dood en zonde…..??
 • Het mooiste van het nieuwe leven door de Geest vind ik ……….
 • Zonder Geest geen nieuw mens. Leg uit.
 • De Geest zorgt dat Jezus’ werk wat oplevert in mijn leven. ??
 • De Heilige Geest kan een gesloten hart openen. Leg uit.
 • Kun je zelf bewust werken aan de vruchten van de Geest?
 • Hoe kun je meer vrucht dragen?
 • De vruchten overtuigen mij van mijn geloof. Leg uit.

NB: Gebruik bij de bespreking ook HC zd 32, v/a 86.

 

Over het lesonderwerp:

 • Er is verschil tussen de vrucht van de Geest (voor iedereen, lees Gal. 5: 22) en de gaven van de Geest. Over het laatste onderwerp gaat de volgende les. Houdt die twee goed uit elkaar en leg dat uit aan de groep.
 • Een aspect van de vrucht van de Geest is levensheiliging, niet eens in de eerste plaats wat je doet of laat, maar vooral ook wat je levenswaarden zijn. Koppel dat terug naar de vorige les over radicaliteit. Wat de Geest in je wil laten groeien is radicaal tegenovergesteld aan het leven dat je zomaar als vanzelf zou kiezen. Hoeveel ruimte krijgt de Geest bij jou?
 • Vrucht van de Geest moet je ook doen in de groep: wees geduldig, vriendelijk,…. Benoem dat en breng het in praktijk.

Lesdoel

 • Kunnen vertellen wat de vrucht van de Geest is.
 • Kunnen uitleggen hoe de Heilige Geest je leven vernieuwt en wat jouw rol is.
 • Met de bijbelstudie kunnen vertellen waar leven uit jezelf toe leidt en wat de vrucht van de Geest concreet uitwerkt.
 • Kunnen aangeven hoe je zelf en met anderen bemoedigd wordt door de vrucht van de Geest.

Belijdenis

Gebruik bij deze les catechismus zondag 32 vr/antw 86,87 en zondag 33 vr/antw 88,89,90,91

De bespreking

 • Ga de begrippen uit Gal. 5: 22 langs, kunnen de jongeren in eigen woorden vertellen wat die woorden betekenen?
 • Maak de vrucht van de Geest heel concreet en denk daarbij aan je eigen innerlijke motivatie, de relatie met God, de relatie met andere gelovigen, met je familie en vrienden, met andere mensen, met de aarde.
 • Bespreek dat de vrucht van de Geest doorwerkt in je hele leven en dat er geen levensterrein te bedenken is waar de Geest niet vernieuwt (kan een opdracht zijn..)

Eerdere handleiding
Voor een eerdere versie van de handleiding: klik op handleiding 21.4 klassiek

 

 

Vrucht

Snijdt eens een vrucht overlangs door, bijvoorbeeld een sinaasappel of mandarijn. Bekijk hoe mooi de partjes in een cirkel liggen, beschermd door de schil. Proef hoe sappig en fris de vrucht smaakt.
Wat de Geest in je wil werken is als een vrucht. Geniet ervan bij jezelf en bij elkaar en raak overtuigd: Gods Geest werkt in ons en vernieuwt!

BIJBELSTUDIE Gal. 5:13-26

Je leest wat Paulus schrijft over het werk van de Geest in de gemeente van de Galaten, een negenvoudige vrucht.

 • Lees vers 13-16 en vers 26. Wat lees je daar over het gemeenteleven van de Galaten?
 • Welke 14 voorbeelden van leven volgens je eigen wil noemt Paulus?
 • Welke vrucht wil de Heilige Geest geven?
 • Lees vers 24 en 25. Wat moeten de Galaten doen met hun eigen wensen en ideeën? Wat moet er voor in de plaats komen? (negen voorbeelden)
 • Waarom zou het goede van de Geest ook wel ‘vrucht’ van de Geest genoemd worden?
 • In de bijbel wordt vaak het beeld gebruikt van een goede boom die goede vruchten voortbrengt en een slechte boom met slechte vruchten. Past dat beeld bij dit bijbelgedeelte? Leg uit.
 • Vruchten van de Geest hebben nog een speciale functie voor gelovigen. Lees de laatste alinea van HC zd 32, v/a 86 en leg dat uit.