Sluiten

Les 17.2 Het eerste gebod

Dag 1 :
Jesaja 44: 6-8
  NBV

Er geen god naast de Heer! En wat voor God is de Heer? Zou je een god kunnen bedenken van wie je
meer kunt verwachten dan van Hem?

Dag 2 :
Filippenzen 3: 17-21
  NBV

Wie een afgod maakt, neemt iets uit de schepping, iets uit het dagelijks leven, om dat tot god te
maken. Hoe zou je daar redding van kunnen verwachten? Er is maar één Redder!

Dag 3 :
1 Koningen 18: 25-29
  NBV

Je moet nogal wat doen om een afgod naar je te laten luisteren! Dat is nou typisch een afgod: je
moet van alles doen of laten en krijgt er niets voor terug.

Dag 4 :
Psalm 16
  NBV

‘U bent mijn geluk, niemand gaat U te boven,’ zingt David in deze psalm. Je geluk alleen in God
vinden, dat is het eerste gebod. Daar kom je niet bedrogen mee uit!

Dag 5 :
Openbaring 7: 9-17
  NBV

Afgoden zijn niets en verdwijnen in het niets. God is de enige. De hele geschiedenis loopt uit op
eeuwige lof aan Hem. Zie jij jezelf al staan in die juichende menigte?

OPDRACHTEN

Onderzoek
Schrijf minstens tien namen of eigenschappen van God op de linker helft van een A4. Laat de namen en eigenschappen goed tot je door dringen en schrijf erbij hoe je deze eigenschappen van God in praktijk kunt merken. Schrijf dan op de rechterhelft: ‘Naast God geen ander!’ Tip: in plaats van een A4 kun je ook een hartvorm uitknippen.

Bijbel/belijdenis
Zoek in je kerkboek of op internet het eerste artikel op van de Nederlandse Geloofsbelijdenis.
Bedenk bij elke eigenschap van God een voorbeeldverhaal uit de bijbel en/of je eigen leven. Raak je onder de indruk van Gods macht en majesteit? Zoek dan een loflied op om te zingen of te beluisteren.

Bij de les
Lees de alinea onder het kopje ‘Gods liefde’. Leg uit waarom waarschuwen nodig is en wat dat te maken heeft met Gods liefde.

Bij de les
De groep wordt verdeeld in twee helften. De ene helft bedenkt argumenten bij de stelling: ‘Afgoden bestaan’, de andere bij de stelling: ‘Afgoden bestaan niet’. Na 5-10 minuten discussieert de hele groep over de stellingen. Afronden door de discussie te verbinden aan het eerste gebod.

Lied
Luister naar ‘Ik ben’ van SELA of zing het mee. Waarom past dit lied bij de les?
Tip: bij elke les staan liedjes onder het tabblad ‘handige links’ om zelf of samen te beluisteren.

Praktijk
Waar ben jij druk mee en wat vult jouw dag/aandacht?
Zorgt de afgod ‘drukte’ er wel eens voor dat je: vergeet te bidden, met een duf hoofd in de kerk zit, geen tijd meer hebt voor bijbellezen, er niet meer aan toe komt aan God te denken of weinig liefde hebt voor je naaste?
Is je eigen drukte een afgod voor je? Of is dat te sterk uitgedrukt? Wat blijft er over als jouw drukte een steeds grotere plek in je leven krijgt? Of wat houd je over als je ‘afgod’ wegvalt? (stroomuitval, geldgebrek). Wat kun je hier tegen doen? Geef elkaar tips of help elkaar.

Lied
Luister naar (of zing) ‘Ik zal er zijn’ van SELA.
Laat de tekst op je inwerken. Wat vind je ervan? Schrijf op een briefje waarom God wel/niet voor jou de enige God is. Kies iemand uit om daarover te praten.

In stilte
Bedenk of en hoe je tegen God wilt zeggen dat je Hem vereert als de enige God. Zijn er dingen in je leven die daar niet bij passen? Noem dat ook, vraag vergeving en hulp van Gods Geest om je leven te wijden aan de enige God.

HANDLEIDING

Lesdoel
– kunnen uitleggen wat afgoden zijn en voorbeelden kennen
– kunnen uitleggen waarom God afgoderij zo streng verbiedt
– de macht en onmacht van afgoden kennen en kunnen illustreren met 1 Kon. 18
– kunnen aangeven welke plaats God en de afgoden in je eigen leven hebben
– de drie uitlegregels kunnen toepassen bij het eerste gebod
– weten hoe je het 1e gebod zelf kunt houden

Belijdenis
Gebruik bij deze les Catechismus zondag 34, v/a 94, 95

De bespreking
Gebruik de geschiedenis van Elia (bijbelstudie) om duidelijk te maken hoe nodig het is te kiezen welke God/god je dient, geloven is radicaal.
– Spreek niet alleen over afgoden, maar bespreek ook hoe je het wel doet: God dienen als enige.
– God dienen: dat doe je ook nu in de les: zing voor God of bedenk samen een mooi dankgebed.
– Evalueer de gang van zaken, inclusief voorbereiding thuis. Hebben jongeren de online mogelijkheden al verkend?

Eerdere handleiding
Voor een eerdere versie van de handleiding: klik op handleiding 17.2 klassiek

ALGEMEEN

 

God is de Enige God. Niemand is meer dan Hij, of machtiger of wijzer of sterker of …

Erken Hem in zijn glorie, macht en liefde.

Houd van Hem alleen!

BIJBELSTUDIE: 1 Kon. 18:16-40

Lees het gevecht tussen God en Baäl. Het gaat om de liefde van het volk: wie erkennen zij als hun God? Doe het zo:
Een persoon leest wat koning Achab zegt, een ander leest voor wat Elia zegt en een derde persoon leest de overige gedeelten voor.

  • Geef een korte samenvatting van de geschiedenis. Wat is het belangrijkste?
  • Bestaan afgoden? Gebruik informatie uit dit bijbelgedeelte als bewijs voor je antwoord.
  • Vertel in eigen woorden wat afgoderij is.
  • Waarom is afgoderij zo slecht? Noem minstens drie redenen.
  • Wat zou je aan een ander doorgeven uit dit verhaal en wat leer je voor jezelf?
  • Waarom past deze geschiedenis bij het eerste gebod?