Sluiten

Les 16.4 Politiek en milieu

1 :
Romeinen 13: 1, 2
  BGT

Hoe ga jij om met regels en wetten in ons land? Hoe denk je over de regering? In deze verzen kun je lezen hoe God het bedoeld heeft. Wat ga jij daarmee doen?

2 :
Romeinen 13: 3-6
  BGT

Dit is het vervolg van wat we gisteren bespraken. Als je doet wat de regering van je vraagt, wat is dan het gevolg? Hier kun je ook lezen waarom je belasting moet betalen.

3 :
Marcus 12: 14-17
  BGT

De schriftgeleerden willen Jezus op de proef stellen. Moet je de Romeinse keizer nu wel of niet gehoorzamen? Jezus antwoordt op een verrassende manier. Wat zeggen deze woorden van Jezus jou?

4 :
Psalm 24: 1, 2
  BGT

Van wie is de aarde met alles wat er op leeft en groeit? Welke verantwoordelijkheid heb jij om daar goed voor te zorgen?

5 :
Titus 3: 1, 2
  BGT

Titus moet de gemeente ergens aan herinneren. Is dit voor jou ook een goede herinnering? Hoe zou je dat kunnen invullen? Bid je wel eens voor de regering?

OPDRACHTEN

Stellingen

 • Christenen moeten hun stem laten horen in de maatschappij
 • Opkomen voor mensen die onrecht leiden is naastenliefde
 • Een christelijke partij is niet nodig
 • Deze wereld vergaat, waarom zou je je druk maken?
 • Je kunt in deze maatschappij niet met de bijbel aan komen zetten
 • Christelijke politiek is een vorm van evangeliseren
 • In christelijke politiek eer je de Koning van de wereld
 • Een christen stemt op een christelijke partij
 • Je kunt niet tegelijk geloven en geen aandacht voor de natuur hebben
 • Milieudelicten vallen onder het 11e gebod van de wet
 • Een christen moet duurzaam leven
 • Ik leef duurzaam

Bij de dichtbij-tekst

Lees de tekst op pagina 89 en bekijk de website van schrijvers voor gerechtigheid. Luister naar ‘Licht aan’, ‘Maak ons hart onrustig’ of het lied ‘Wat gaan we nu doen?’ of maak je eigen keuze. Lees wat de schrijvers motiveert om deze liedjes te maken. Ben je muzikaal? Studeer samen een lied in en vraag de voorganger of het in de dienst gebruikt kan worden.

In de maatschappij

Zoek op stemwijzer of kieswijzer naar de meest recente versies en vergelijk de standpunten van politieke partijen. Wat vinden christelijke partijen van actuele zaken? Ben je het er mee eens? Vind je het belangrijk dat christenen samen doorpraten over maatschappelijke items? Waarom?

Bij de bijbel

Lees Romeinen 13: 1, 2: 1Iedereen moet het gezag van de overheid accepteren. Want de macht van de overheid komt van God. Alle macht die mensen hebben, heeft God hun gegeven.2Verzet je dus niet tegen de overheid. Want anders verzet je je tegen iets dat God zelf heeft ingesteld. En dan zal God je straffen.
Bedenk dat dit geschreven is aan christenen die leefden onder een wrede overheid! Wat betekenden deze woorden toen? Wat moesten ze er mee in praktijk? En wat betekenen ze nu, voor jou?

In de praktijk

Bekijk de website van Arocha, een organisatie van christenen die samen bezig zijn rond natuur een milieu. Wat vind je van dergelijke acties? Bekijk of er een Arocha-groep bij jullie in de buurt is en leg contact. Of: Doe de ekoscan voor jullie kerkgebouw. Vraag de adviezen en voer ze uit.

In de praktijk

Doe de ‘voetafdruk’ test om te kijken hoeveel aarde jij verbruikt. Vergelijk de resultaten in de groep. Hoe kun jij je leefstijl zo verbeteren dat je zuiniger met de aarde omgaat? Bedenk tips om in praktijk te brengen en bespreek volgende keer hoe het gegaan is. Bespreek deze vraag: Wat heeft je ecologische voetafdruk met geloven te maken?

In de gemeente

Hoe milieuvriendelijk is jullie gemeente? Denk aan het gebruik van wegwerpbekers, afvalscheiding, led-verlichting, zonnepanelen enz. Bespreek de resultaten met de commissie van beheer en help mee te verbeteren.

Creatief

Maak foto’s van de natuur/het milieu. Bekijk ze en dank God voor zijn mooie wereld. Of: Maak er een presentatie van om te tonen in de dienst, bijvoorbeeld tijdens de collecte. Doe er dia’s tussen met mooi toepasselijke bijbelteksten.

In de maatschappij

De stichting Micha is actief om gemeenten bewust te maken van recht, onrecht en milieu. Zij bieden een cursus aan en organiseren jaarlijks een michazondag, waar ze materiaal voor aanleveren. Bekijk de site van Micha Nederland en oriënteer je op hun activiteiten. Wat vind je daarvan? Bedenk of jullie daaraan mee willen doen en meld je aan.

 

HANDLEIDING

Over het lesonderwerp

Nadat je gepraat hebt over jezelf, je vrienden en je naasten, gaat het nu over de leefomgeving. Het is immers de aarde van God en Hij is er koning. Vanuit die achtergrond heb je het over christen-zijn in de maatschappij. Dat kan gaan over beleid en bestuur (politiek) of over natuur (milieu).
Let op: Je zult moeten kiezen waar je de focus legt. De opdrachten geven allerlei mogelijkheden, kies wat bij je groep past en praat niet alleen, doe ook.

Bij de bijbelstudie

Welke kant je ook opgaat bij de keuze van je opdrachten, uitgangspunt is het feit dat de wereld van God is. Hij zegt je hoe je er moet leven. In Hem vindt ook alles zijn doel. Je kijkt niet alleen naar de opdracht en belofte na de zondvloed, maar kijkt terug naar de opdracht uit het paradijs.

Lesdoel

 • kunnen uitleggen welke taak een christen heeft in de politiek
 • weten waarom milieu juist voor christenen een belangrijk item is
 • kunnen uitleggen wat het concreet voor jou betekent dat God Koning is en Schepper
 • kunnen aangeven wat je zelf kunt doen rond milieu
 • een concreet actiepunt bedenken en uitvoeren

De bespreking

Afhankelijk van je groep kies je. Of vooral bewustwording: Het is Gods wereld waar je in leeft en dat heeft gevolgen voor je gedrag t.a.v. milieu of in de samenleving (politiek). Of je gaat actief aan de slag: vanuit de voetafdruk of michasite plannen maken of in de natuur aan het werk (Arocha). Bespreek met je groep wat je gaat doen.

Bijbel

Je kunt deze teksten gebruiken: Gen. 1:26-31; Gen. 2:5; Ps. 8; Ps. 104

Belijdenis

Lees bij deze les artikel 36 en 37 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis

Aanpak

Ik ben hier te gast
en alle spullen zijn alleen maar bruikleen

Leer me zorgvuldig en zuinig omgaan
met mensen
met relaties
met de aarde

BIJBELSTUDIE Genesis 9: 1-13

Een grote watervloed heeft alle op aarde verzwolgen. Na de zondvloed is de aarde weer ‘schoon’. Noach en zijn familie mogen uit de ark en God maakt afspraken met hen.

1God zegende ​Noach​ en zijn zonen. Hij zei: ‘Jullie moeten ​kinderen​ krijgen. Zorg ervoor dat er overal op aarde mensen komen.
2De dieren op het land en de vogels en de vissen zullen bang voor jullie zijn. Want jullie zijn de baas over de dieren. 3Jullie mogen ook hun vlees eten. Ik heb jullie al planten gegeven om te eten. Nu mogen jullie ook alle dieren eten. 4Maar jullie mogen geen vlees eten waar nog ​bloed​ in zit. Want ​bloed​ betekent leven.
5Ook het ​bloed​ van een mens betekent leven. Als een dier een mens doodt, moet dat dier zelf ook gedood worden. Als een mens een ander mens doodt, moet die mens zelf ook gedood worden. Dat eis ik. 6Ik heb de mensen zo gemaakt dat ze op mij lijken. Daarom moet iemand die een ander mens doodt, zelf gedood worden.
7Jullie moeten ​kinderen​ krijgen en ervoor zorgen dat er overal op aarde mensen komen.’
8Verder zei God tegen ​Noach​ en zijn zonen: 9‘Nu ga ik een ​belofte​ doen aan jullie en aan de mensen die na jullie leven. 10Ik doe die ​belofte​ ook aan alle dieren op aarde, aan de wilde en de tamme dieren, aan de vogels en aan alle dieren die uit de ​boot​ gekomen zijn. 11Ik beloof dat ik de mensen en de dieren nooit meer zal doden door een grote overstroming. Er zal nooit meer een overstroming komen die de hele aarde verwoest.’
12-13God zei verder: ‘Ik geef jullie voor altijd een teken van mijn belofte. Ik zet mijn boog in de wolken. Dat is het teken van mijn belofte aan jullie en aan alles wat op aarde leeft.

 • God geeft de mensen een opdracht. Welke?
 • Wat zegt God over de relatie met de dierenwereld?
 • Een van de tien geboden wordt hier genoemd. Welke?
 • Geldt dit alleen voor gelovige mensen of ook voor ongelovigen? Leg uit.
 • Brengen we dit gebod tegenwoordig ook in praktijk?
 • Waarom zou God willen dat de aarde vol mensen wordt?
 • Aan wie doet God een belofte?
 • Hoe luidt de belofte?
 • Denk je daar weleens aan als je de regenboog ziet?
 • Welke regels voor politiek en milieu kun je afleiden uit dit bijbelgedeelte?
 • Vergelijk dit bijbelgedeelte met Genesis 1: 27-30. Welke overeenkomsten en verschillen zie je?