Sluiten

Les 9.5 Het gebed l

OPDRACHTEN

Jij en bidden

Beantwoord de volgende vragen eerst zelf.
Hoe vaak bid je? Wanneer? Met wie? Waarom bid je? Doe je het hardop/zachtjes? Bid je mee met anderen of bid je ook zelf?
Vergelijk daarna de antwoorden. Ben je tevreden zoals het gaat of wil je veranderen?
Bij les 9.4 heb je vergelijkbare vragen beantwoord over bijbellezen. Hoe ziet het totaalplaatje eruit? Wil je veranderen? Vraag God om hulp en help elkaar.

Bij de les

Lees de eerste kolom van de les en bespreek of jij bidden moeilijk vindt. Doe in de groep een rondje: Waarom wel/niet? Kun je zelf een antwoord geven op de laatste regel?

Bij de bede / de belijdenis

Lees zondag 47 van de catechismus. Welke twee dingen worden daar over de eerste bede gezegd? Welke van de twee vind jij belangrijk / mooi / moeilijk / nuttig / ….? Leg uit.

Creatief

Lees in de les hoe het Onzevader verdeeld wordt. Bedenk hoe je dat aan anderen kunt laten zien. Je schrijft dus het Onzevader over en verdeelt het. In kolommen? Met kleuren? In cirkels? Zorg dat een ander snel kan zien wat de opbouw is.

De eerste bede

Download het invulblad voor het gebed. Je gebruikt het tot en met les 10.5. Vul deze keer de eerste rij in. Doe dit bij elke bede, je zult ontdekken dat je heel anders het Onzevader gaat bidden!
Vul zelf in of neem het schema over op een groot papier en doe het telkens samen.

Lesplaat – creatief

De jongens op de lesplaat hebben de naam Jahweh met graffiti op een muur gespoten. Kies een van de namen van God en bedenk hoe jij die wilt opschrijven. Welke kleuren / stijl / versiering? Voer het uit, laat het elkaar zien en vertel over je keuzes.

Thuis bijbellezen en bidden

Gebruik de thuishulp voor bijbellezen en bidden. Bekijk het vast in de groep en spreek af dat je het gaat doen. Vertel elkaar van je ervaringen of stimuleer elkaar, bijvoorbeeld via app.

 

HANDLEIDING

Over het lesonderwerp

Zet het bidden in het kader van het verbond, de relatie die jij met God mag hebben. In het gebed praat je met Hem. Probeer het bijbellezen en bidden de komende tijd steeds te stimuleren. Gebruik de opdrachten daarover en deel ervaringen. Door bijbellezen en bidden langere tijd extra aandacht te geven werk je samen aan de praktijk van geloven. Tip: communiceer met ouders wat je doet en betrek hen erbij.

Over de bijbelstudie

Het eerste gedeelte van de bijbelstudie gaat vooral over bidden, de tweede past bij de eerste bede.

Lesdoel

 • met de geschiedenis van Hizkia kunnen vertellen hoe je God om hulp kunt vragen door te bidden.
 • weten welke namen God noemt over zichzelf in Ex. 34: 5-7
 • kunnen uitleggen waarom bidden nodig is voor jezelf en hoort bij de band met God
 • kunnen vertellen hoe het Onze Vader is opgebouwd
 • de eerste bede kennen en kunnen uitleggen
 • starten met werkbladen/link thuis bijbellezen en bidden

De bespreking

Bespreek de indeling van het Onzevader. Praat ook over bidden zelf. Vind je het moeilijk? Hoe doe je het? Bidt je mee met je ouders, bid je zelf wel eens in het gezin, bid je zelf alleen?
Bespreek de eerste bede (met het schema). (hulp: ingevuld schema voor de jeugdleider). Zowel het bidden als het blijven bijbellezen komen ook in het volgende blok bij elke les terug. Denk aan het (herhalen van) motivatie. Neem tijd om de thuiswerkhulp samen door te spreken. Print je het en deel je uit? Of laat je het via de link op de telefoon doen? Wat vinden jongeren handig. Bid met de groep of God de plannen wil zegenen.

Belijdenis

Lees zondag 45 van de catechismus over bidden en zondag 47 over de eerste bede.

 

Jij en God
Wat wil je zeggen?
Wat wil je vragen?
Hoe vertellen dat je van Hem houdt?

Vouw je handen
Noem zijn naam
Hij luistert.

BIJBELSTUDIE 2 Kon. 19:14-19 en Ex. 34:5-7

Introductie: De stad Jeruzalem is belegerd door Sanherib, een generaal van de koning van Assur. Inmiddels is er hongersnood, de bevolking heeft het zwaar. Sanherib stuurt een brief om de mensen te ontmoedigen en God te beledigen.

Lees 2 Koningen 19: 14 – 19
14Koning​ ​Hizkia​ las de brief die de boodschappers van ​Sanherib​ aan hem gaven. Daarna ging hij naar de tempel van de Heer, en legde de brief neer bij het ​altaar.15Toen begon ​Hizkia​ daar te ​bidden. Hij zei: ‘Heer, God van Israël! U zit op een ​troon​ die door ​engelen​ gedragen wordt. U alleen bent de God van alle koninkrijken op aarde. U hebt de hemel en de aarde gemaakt. 16Luister naar mij, Heer. Kijk wat er met ons gebeurt! En hoor wat ​koning​ ​Sanherib​ allemaal over u zegt! Hij beledigt u, de levende God.
17Heer, wat ​Sanherib​ gezegd heeft, dat is waar. De koningen van ​Assyrië​ hebben andere volken vernietigd en hun landen verwoest. 18En zij hebben ook de ​goden​ van die landen vernietigd. Maar dat waren geen echte ​goden. Het waren alleen maar beelden van hout en steen, die de mensen zelf gemaakt hadden.
19Maar u bent onze Heer, u bent onze God! Daarom vraag ik u om ons te beschermen tegen de ​koning​ van ​Assyrië. Heer, red ons! Want dan zullen alle volken op aarde weten dat u de enige God bent.’

 • Waarom gaat Hizkia met de brief naar de tempel?
 • Hoe noemt Hizkia God? (je noemt dit de ‘aanspraak’ van het gebed)
 • Waarom bidt Hizkia juist tot God en niet tot iemand of iets anders?
 • Lees samen vraag/antwoord 117 van de catechismus. Daarin worden drie dingen genoemd waaraan een gebed moet voldoen. Zie je die terug in dit bijbelgedeelte?
 • Waarom zou jij tot God bidden? Bedenk eerst zelf argumenten en lees daarna vraag/antwoord 116 van zondag 45 en vergelijk dat met je antwoord. Wil je nog wijzigen of aanvullen?

Bidden is praten met God, maar wie is Hij? Lees Ex. 34: 5 – 7, daarin vertelt God wie Hij is.
5Toen kwam de Heer in een wolk naar beneden. Hij kwam naast ​Mozes​ staan en hij zei: ‘Ik ben de Heer.’
6Daarna ging de Heer voor ​Mozes​ langs. De Heer riep: ‘Ik ben de Heer! Ik ben een goede God. Ik zorg voor de mensen. Ik ben geduldig, trouw en vol ​liefde. 7Mijn ​liefde​ voor mensen duurt duizenden generaties. Ik ​vergeef​ mensen alles wat ze verkeerd doen, ook als ze grote fouten maken. Maar ik straf mensen als ze mij ontrouw zijn. En ik straf ook hun ​kinderen, tot en met de vierde generatie.’

 • Schrijf wat God over zichzelf zegt onder elkaar.
 • Zet een cirkel om wat jij het mooist vindt.
 • Zet op elke regel een bijbelverhaal en/of een eigen ervaring waarin je terugziet wat God over zichzelf zegt.
 • Denk je dat je gebed verandert als je er goed bij nadenkt wat God over zichzelf zegt? Leg uit.