Sluiten

Les 11.4 Kerkverband

OPDRACHTEN

Stellingen

 • Elke kerk moet zelf weten hoe hij alles regelt
 • Kerken hebben elkaar nodig om goed kerk te zijn
 • Je ziet Gods werk in de kerk niet als je geen aandacht schenkt aan andere gemeenten
 • Waarschuwen is barmhartiger dan tolereren.
 • Gelukkig hoef je als kerk niet alleen te geloven
 • Het is fijn/ plicht om in contact te zijn met andere kerken
 • Liefde blijkt in vermaan
 • Alleen wie van genade leeft, kan liefdevol waarschuwen.

Je ervaring

Iedereen bezoekt wel eens kerkdiensten in een andere plaats of van een ander kerkgenootschap. Vertel in een bespreekronde over je ervaringen. Noteer het belangrijkste in trefwoorden op een whiteboard. Verdeel de trefwoorden in drie groepen. Zet een cirkel om wat je erg belangrijk vindt en dat samenbindend is voor christenen. Zet haakjes om dingen die verschillend zijn en in jullie ogen niet zo goed of niet bijbels. Zet een streep onder iets wat niet bij jullie in de gemeente gebeurt, maar wat je wel een mooi voorbeeld vindt. Bespreek welke dingen zo belangrijk zijn, dat je daarover niet van mening zou mogen verschillen. Bedenk ook wat juist samenbindend is.

Bij de dichtbij-tekst

Lees het verhaal op pagina 67 en pak Jozua 22 erbij. Wat leer je van deze geschiedenis? Misschien kennen jullie jongeren die wel lid zijn van de kerk, maar nauwelijks meer komen. Kunnen jullie hen misschien waarschuwen? Bedenk dat en doe dat. Mocht het niet mogelijk zijn, bid dan voor hen.

Bij de lesplaat

Bekijk de plaat goed. Waarom gebruikt de tekenaar hartjes? En een wereldbol? Een kruis van harten? Verschillende kerkgebouwen? Verbindende stippellijnen? Fris groen gras? Vat de boodschap van de tekening samen in één zin.

Bij de bijbel

Verdeel onder elkaar (een aantal van) de brieven van Paulus aan een gemeente en zoek op waarvoor hij in het eerste hoofdstuk bidt en dankt. Hoe belangrijk is het te bidden voor kerken? Waarom? Bedenk samen een gebed voor je eigen kerk(genootschap) en bidt het samen. Vergeet niet ook te danken!

Bij de les

Maak twee kolommen. In de ene kolom schrijf je dingen die de plaatselijke kerk prima zelf kan regelen, in de andere kolom dingen waar kerken elkaar voor nodig hebben. Verdeel eerst de volgende woorden en bedenk er zelf nog minstens zes bij.
Dit zijn de woorden: nieuwe bijbelvertaling – planning avondmaalsdiensten – nieuwe ouderlingen – afspraken over inrichting van de kerkdienst – bezoekwerk in de gemeente – zending – hulp aan arme kerken – organisatie pastoraat voor dove mensen – website.

Onderzoek

Zoek voor verschillende kerkgenootschappen uit hoe hun website eruit ziet en welke info je er vinden kunt. Hoeveel plaatselijke kerken zijn er? Hoeveel leden en voorgangers? Wat valt je nog meer op als je de website bekijkt?

In je gemeente

Lees de rechterkolom van de les over het kerkverband. Stuur een mail naar de dominee of scriba om te vragen wat hij doet binnen het kerkverband en met welke onderwerpen men daar bezig is. Bedenk samen wat je mailen wilt en spreek af wie het doet. Of: Zoek op wie contactpersoon is voor… bijbelvertalingen of zending en evangelisatie of de classis of dovenpastoraat of… Vraag of hij/zij langs wil komen om te vertellen over dat werk.

Bij de bijbel

In de dichtbij-tekst op pagina 67 lees je een voorbeeld van omzien naar elkaar binnen het volk van God. Bedenk samen meer voorbeelden of zoek met hulp van de zoekfunctie op mijnbijbel.nl naar meer voorbeelden. Zoek bijvoorbeeld naar de collecte die gehouden wordt voor Jeruzalem. Of de brieven die gemeenten elkaar moeten laten lezen. Of het meeleven in de vorm van groeten en berichten aan het eind van de brieven in het NT.

 

HANDLEIDING

Over het lesonderwerp

Kerkverband lijkt een onderwerp dat veraf staat en weinig belang heeft, maar wat weten jongeren eigenlijk van hun kerk en andere kerken? Informeren over de ‘organisatie’ waar je bij hoort is ook onderdeel van catechese. Gebruik de les om samen meer te weten te komen en om te bidden voor de kerk: al die mensen die God bij elkaar roept om samen onderweg te gaan naar zijn rijk.

Bij de bijbelstudie

Doe zeker het slot van de bijbelstudie, het hardop voorlezen van de bemoedigende regels aan het eind van de zeven brieven in Openbaring. Het bemoedigt jullie samen en laat je tegelijk zien dat het waar is: nog steeds is Jezus bezig zijn gemeenten aan te vuren en te stimuleren.

Lesdoel

 • met Op. 1 en 2 kunnen uitleggen dat de Heer van de kerk almachtig is en altijd voor zijn kerk zorgt
 • informatie over het kerkverband verzamelen en delen
 • kunnen uitleggen waarom kerken naar elkaar moeten omzien en/of welke taken ze samen kunnen oppakken
 • voorbeelden uit de bijbel kunnen noemen van relaties tussen groepen gelovigen

De bespreking

Deel de verschillende ervaringen bij bezoeken aan kerkdiensten elders. Dat is een mooie opstap voor dit onderwerp en brengt het dichterbij. Blijf niet hangen in de discussie van wat wel/niet gewenst is, maar constateer dat Jezus doorgaat met zijn werk! Bekijk samen ook sites van kerken of kerkgenootschappen. Het is goed als jongeren weten wat voor soort info er beschikbaar is.

Bijbel

Gebruik bij de les Hand. 15 en 2 Kor. 8, 9

Belijdenis

Bij deze les kun je artikel 32 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis gebruiken.

 

Als de Heer van de kerk
zelf tussen de kandelaren loopt
en brieven stuurt
om zijn volk bijeen te roepen
te beschermen
en te verzorgen,
kunnen wij het kerkverband niet nutteloos vinden.
Toch?

BIJBELSTUDIE Openbaring 1: 12-20

In zondag 21 van de catechismus lees je dat de zoon van God een volk bij elkaar roept. Hij beschermt zijn mensen en zorgt voor ze. Jezus doet dit door zijn Geest en woord in eenheid van geloof.
Johannes ziet dat uitgebeeld als hij een man ziet staan tussen gouden kandelaren. Hij schrijft:

12Ik wilde zien wie er tegen me sprak, en draaide me om. Ik zag zeven gouden ​kandelaars. 13En tussen de ​kandelaars​ stond iemand die eruitzag als een mens.
Hij had een lange ​mantel​ aan, en een gouden band om zijn borst. 14Zijn haar was zo wit als witte wol, het was zo wit als sneeuw. Zijn ogen schitterden als vlammen. 15Zijn voeten hadden een felle glans, net als gesmolten koper. En zijn stem klonk als het geluid van de bulderende zee. 16In zijn rechterhand had hij zeven sterren. Uit zijn mond kwam een scherp ​zwaard, en zijn gezicht straalde zo fel als de zon.
17Toen ik hem zag, schrok ik heel erg, en ik viel languit op de grond alsof ik dood was. Maar hij legde zijn rechterhand op me en zei:
‘Je hoeft niet bang te zijn. Ik ben de eerste en de laatste. 18Ik ben degene die leeft! Ik was dood, maar nu leef ik voor altijd en eeuwig. Ik heb de macht gekregen over de dood en het land van de dood.
19Schrijf op wat je gezien hebt. Vertel wat er nu gebeurt, en wat er daarna zal gebeuren.
20Ik zal je vertellen wat de zeven sterren in mijn rechterhand en de zeven gouden ​kandelaars​ betekenen. De zeven ​kandelaars​ zijn de zeven kerken, en de zeven sterren zijn de ​engelen​ die bij die kerken horen.

 • Vertel met eigen woorden wat je leest over de Zoon van God en vergelijk dat met Mat. 28: 18-20.
 • Onderstreep de gedeelten waaruit blijkt dat Hij altijd alle macht heeft.
 • In dit gedeelte kun je zien dat Jezus zijn gemeente beschermt en bewaart. Hoe?
 • Bedenk een aantal voorbeelden van het bijeenroepen, beschermen en zorgen voor de kerk in OT, NT en nu.

Jezus geeft aan Johannes bevel 7 brieven naar 7 gemeenten te sturen. Hij bemoedigt en vermaant elke gemeente zoals nodig is. Bekijk welke 7 gemeenten een brief krijgen. Elke brief heeft aan het eind de regel ‘Laat de woorden van de heilige Geest goed tot je doordringen’.

 • Waarom is dit het refrein bij elke brief?
 • Elke brief heeft aan het eind ook (een)regel(s) die begint met ‘Als jullie volhouden…’. Verdeel de brieven en lees alleen die regels achter elkaar hardop voor. Wat zegt je dat?