Sluiten

Les 11.3 Jongeren in de kerk

OPDRACHTEN

Bezoek

Heb je de ouderling voor deze les uitgenodigd? Zorg dan dat je vooraf vragen hebt bedacht. Of: bespreek wat jullie in de gemeente kunnen doen. Vertel over jullie jeugdgroep en stuur na afloop van het bezoek een bedankkaartje.

Bij de lesplaat – Creatief

De tekenaar wil laten zien dat de kerk gebouwd wordt door levende stenen. Maak een vergelijkbare poster van jullie eigen gemeente waarin je ook foto’s van jezelf verwerkt. Zorg wel dat je foto’s gebruikt waar mensen toestemming voor verlenen. Je kunt ook aanvullen met namen van gemeenteleden in verschillende schrijfstijlen. Hang ernaast een bordje met uitleg.

Jij in de kerk

Hieronder vind je verschillende trefwoorden die kunnen passen bij je plek in de gemeente. Kies er ieder drie die voor jou van toepassing zijn. Vul zo nodig aan met je eigen woorden.
Zeker weten – geloofsvertrouwen – vragen – twijfel – blijdschap – ergernis – warmte – steun – onderlinge  liefde – negeren – eenzaamheid – onbegrip – gewaardeerd – gestimuleerd – begrip.
Bespreek welke je kiest en waarom.

Stellingen

 • Zonder jongeren gaat het niet goed met de kerk.
 • Gelukkig stellen jongeren de vragen die ouderen vergeten zijn.
 • Jonge en oude mensen moeten meer contact hebben in de kerk.
 • Twijfelen is gezond.
 • Twijfelen is zonde.
 • Geloven kun je het best als een kind.
 • Iedereen moet zijn steentje bijdragen in de kerk, ik ook.
 • Iets doen in de kerk? Voorlopig niet, eerst maar eens leren geloven.
 • Door te helpen in de kerk leer je geloven.

Bij de dichtbij-tekst

Lees het verhaal op pagina 63 en bespreek de twee vragen die Joost stelt in je eigen groep.

In praktijk

Wees als jongeren actief in je gemeente. Doe dat door eerst over de volgende vragen na te denken.
Wat houdt jullie bezig in de gemeente waar je lid van bent? Waar zou je meer van willen weten of welk  onderwerp zou je aan de orde willen stellen? Of van welke zaak wil je weten hoe iedereen erover denkt? Kies een onderwerp en houdt daarover een enquête. Je kunt een online vragenlijst maken, bijvoorbeeld met surveymonkey.com. Je kunt ook voor of na de dienst formulieren uitdelen of laten indelen of bij mensen op bezoek gaan. Verzamel gegevens, bespreek ze en maak er een verslagje van voor je gemeente. Deze opdracht kun je goed in overleg met de voorganger of de kerkenraad doen.

Gebed

Niet altijd hoeft wat je in de gemeente doet zichtbaar te zijn voor anderen. Het is belangrijk voorbede te doen voor elkaar. God ziet en hoort je en wil graag dat je Hem vraagt om te helpen. Bedenk voor wie je voorbede wilt doen en waarom. Verdeel de onderwerpen en doe een kringgebed, waarbij om beurten iemand bidt voor het afgesproken onderwerp.

In praktijk

Jongeren en ouderen in de kerk kunnen iets voor elkaar betekenen. Breng dat in praktijk door in tweetallen op bezoek te gaan bij ouderen. Vraag hen hoe zij vroeger leerden geloven en vraag ook wat jullie voor hen kunnen betekenen.
Variant: Nodig twee of drie ouderen uit bij jullie in de groep.

Je motivatie

Hierboven zie je allerlei suggesties om actief te zijn of te worden in je gemeente. Maar waarom zou je dat doen? Bedenk samen minstens vijf goede redenen om een actieve rol in de gemeente op te pakken en zoek er minstens twee bijbelteksten bij.

HANDLEIDING

Over het lesonderwerp

Deze les kun je goed gebruiken voor een gesprek met een ouderling of door in overleg een kerkenraadsvergadering bij te wonen. Of: gebruik de les om daadwerkelijk als jongeren actief te zijn in de gemeente en contacten te leggen met anderen. De theorie dat jongeren waardevol zijn in de gemeente laten ervaren!

Bij de bijbelstudie

Benadrukken dat het God is die zijn tempel bouwt en dat dat alleen dankzij Jezus, de hoeksteen mogelijk is. Daar ligt ook je motivatie. God wil je gebruiken.

Lesdoel

 • met de bijbelstudie kunnen uitleggen dat Jezus de hoeksteen is van de tempel die God bouwt en dat de gelovigen de levende stenen zijn
 • kunnen aangeven hoe jij / jongeren een plek in kunnen nemen binnen de gemeente
 • bij bezoek ouderling: een open en plezierig contact met ouderling(en) en/of kerkenraad
 • in praktijk brengen dat jongeren waardevol zijn in de gemeente m.b.v. een van de opdrachten

De bespreking

Maak er een doe-les van, vergeet niet de motivatie te bespreken en te bidden / danken voor jongeren in de kerk.

Bijbel

Zie voorgaande lessen van dit blok.

Belijdenis

Gebruik bij deze les artikel 30 en 31 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis.

 

Samuel kreeg een boodschap van God,
toen hij nog een kind was.

Josia was acht jaar oud,
toen God hem koning maakte van Juda.

Maria was een jonge vrouw,
toen de engel haar Gods opdracht gaf.

Niemand is te jong om ingeschakeld te worden.

BIJBELSTUDIE 1 Petrus 2: 1-6, 9-10

Petrus schrijft over het volk van God. Het is als een tempel voor God, een tempel van levende stenen. Hij zegt:

1Doe geen slechte dingen meer. Lieg niet langer, wees niet schijnheilig of jaloers, en roddel niet.
2Pasgeboren baby’s verlangen naar melk. Net zo moeten jullie ernaar verlangen om de woorden van God te horen. Dan kan jullie geloof groeien, en dan worden jullie gered. 3Want als je Gods woorden hoort, dan weet je hoe goed de ​Heer​ is.
4-6God zegt in de heilige boeken: «Ik heb op de berg Sion de eerste steen gelegd voor mijn tempel. De steen die ik gekozen heb, is kostbaar en sterk. Je kunt er veilig op bouwen.»
Jezus Christus is de kostbare steen die God uitgekozen heeft. Hij is de levende steen. Want God heeft hem weer levend gemaakt, nadat de mensen hem gedood hadden. Jullie zijn in hem gaan geloven, en daardoor zijn jullie nu ook levende stenen. Samen zijn jullie Gods tempel.
Jullie brengen offers aan God, als heilige priesters. Jullie offer is het dienen van God door goed te leven. Want dankzij Jezus Christus doen jullie wat God wil.

 • Wat ontdek je als je de woorden van God hoort?
 • Waarom moet je verlangen naar de woorden van God?
 • Petrus zegt dat je net zo moet verlangen naar Gods woord als pasgeboren baby’s naar melk verlangen. Waarom zou hij dat zo zeggen?
 • Wat lees je over de eerste steen van de tempel die God bouwt?
 • Hoe komt het dat jullie levende stenen genoemd worden?
 • In een tempel worden offers gebracht. Over welk offer gaat het hier?
 • Hoe zou jij dat offer kunnen brengen? Wat houdt het concreet in?

Petrus schrijft nog meer over het volk van God:
9Jullie zijn door God ​uitgekozen, en jullie horen bij hem. Nu zijn jullie een ​heilig​ volk, een volk van ​priesters. God heeft jullie uit de duisternis geroepen om te leven in zijn schitterende licht. Nu kunnen jullie iedereen vertellen over de grote wonderen van God.
10Ooit waren jullie niet eens een volk. Nu zijn jullie het volk van God. Ooit was er niemand die voor jullie zorgde. Nu zorgt God voor jullie.

 • De duisternis waar je in leeft voor God je roept staat ook in het bijbelgedeelte hierboven. In welk vers lees je erover?
 • Wat kun je doen nu je in Gods licht mag leven?
 • Welke twee tegenstellingen lees je in vers 10?
 • Hoe zou je God hiervoor kunnen danken? Doe dat samen.