Sluiten

Les 10.4 Het gebed V

OPDRACHTEN

Persoonlijk geloof

Doe met elkaar de opdracht ‘Ik vraag vergeving’. Het werkblad helpt je om verschillende stappen van vergeving vragen in beeld te krijgen. Je ontdekt hoe dat lag voor David, voor jezelf en voor Jezus. Je rondt dit onderdeel af met dankzegging voor vergeving.

Lied

Luister naar het lied ‘Zeven maal zeventig maal’ en/of lees erover in Mat. 18: 21-35.
Vind je het logisch dat je veel moet vergeven? Waarom wel/niet? Hoeveel keer zou jij iemand vergeven en wanneer houdt het voor jouw op? Worden je antwoorden nog anders als je erover nadenkt dat jezelf van vergeving leeft?

Stellingen

 • Het is egoïstisch om niet voor anderen te bidden.
 • Als je zelf geen vergeving vraagt, kun je anderen ook niet vergeven.
 • Een christen moet elke dag bidden om vergeving.
 • Het kan nooit goed zijn als je langere tijd met iemand ruzie hebt zonder het goed te maken.
 • Je kunt een ander alleen vergeven als hij ook spijt heeft.
 • Als je zelf geen spijt hebt van zonde, kun je ook niet bidden om vergeving.
 • Als je zegt dat je geen zonde doet, lieg je.
 • Het is makkelijker een ander te vergeven, dan om hem te helpen.
 • Je moet elke dag voor 3 andere mensen bidden.
 • Bidden voor arme en zieke mensen kan altijd (nog).

Vergeving vragen met lied en bijbeltekst

Deel kleine briefjes uit. Iedereen schrijft daar individueel op waar hij/zij vergeving voor wil vragen. Het is niet de bedoeling dat anderen het briefje lezen. Maak er propjes van en stop ze samen in een zak.
Luister naar het lied ‘Heer ik kom tot U’ en/of zing en bid het mee. Na afloop vernietig je de zak met briefjes. Je kunt ze weggooien of verbranden. Lees vervolgens Psalm 103: 8-14. Bespreek hoe je God samen wilt danken voor vergeving en breng dat in praktijk. (dankgebed, loflied, of…)

Voorbede

Je leeft niet alleen voor jezelf. Je kunt anderen ook helpen door voor hen te bidden. Bedenk samen een lijst van minstens 10 (groepen) mensen voor wie je zo willen bidden. Wat wil je vragen of zeggen? Schrijf dat achter die namen en bid daarna al die zinnen tot God.

Voorbede2

Doe eerst een rondje hoe vaak je voorbede doet voor anderen. Vergeet je het vaak? Maak samen een lijstje voor komende week. Voor wie gaan jullie bidden op maandag (vervolgde christenen) of woensdag (mensen met een handicap of de overheid of…). Maak zelf je eigen lijst en help elkaar eraan te denken via app. Bespreek volgende keer of het je geholpen heeft meer voor anderen te bidden.

Voorbede vragen en doen in de groep

Zijn er dingen waar je moeite mee hebt of waar je je zorgen over maakt? Deel dat met elkaar en bid voor elkaar.

Vergeving vragen en krijgen

Soms doen mensen elkaar verschrikkelijke dingen aan. Moet je dan altijd gelijk maar vergevingsgezind zijn? Sommige mensen menen van wel. Ze wijzen dan op het voorbeeld van Jezus aan het kruis. Welk voorbeeld bedoelen ze dan? Lees het na in Lucas 24: 34. Vind je het belangrijk dit voorbeeld te volgen? Waarom?
Lees ook Lucas 3: 7-9. Waarom worden deze mensen ‘adderengebroed’ genoemd? Wat moeten zij doen voor zij de doop van bekering van Johannes kunnen krijgen? Wat leer je hiervan?

Bij de belijdenis en creatief

Lees zondag 51 van de catechismus. Vat de uitleg van de vijfde bede samen in één zin. Maak daar een graffiti-voorstelling van en hang die (met uitleg) op in de hal van de kerk.

HANDLEIDING

Over het lesonderwerp

In deze les zijn er twee onderwerpen die aandacht vragen: vergeving vragen en anderen vergeven; en: voorbede doen. Kies van beide delen opdrachten.
Sluit de les af met een gebed voor elkaar. Denk aan persoonlijke levenssituaties, maar ook aan geloofsgroei in de groep.

Bij de bijbelstudie

Tip: print het bijbelgedeelte uit en laat de jongeren markeerstiften gebruiken bij de vragen, dan wordt nog meer zichtbaar op hoeveel manieren David vergeving vraagt. Leg uit dat hij niet alleen zijn zonde benoemd, maar ook erkent dat hij van binnen schuldig is. Vandaar ook zijn vraag om vernieuwing.

Lesdoel

 • weten wat de vijfde bede inhoudt
 • weten hoe jezelf vergeving kunt vragen en beseffen dat God vergevingsgezind is dankzij Jezus
 • kunnen uitleggen hoe je anderen kunt vergeven
 • weten hoe en voor wie je voorbede kunt doen
 • samen voorbede doen voor mensen die het nodig hebben
 • bidden voor elkaar en voor geloofsgroei

De bespreking

Zijn er in de groep misschien dingen die goed gemaakt moeten worden of uitgepraat? Dit is het moment. Doe in ieder geval een opdracht waarbij vergeving vragen en krijgen niet alleen een discussieeronderwerp is, maar iets wat je mag beleven en doen.
Ook de voorbede voor anderen kan heel praktisch uitgevoerd worden.
Er is bij veel mensen het misverstand dat een christen altijd vergevingsgezind moet zijn, ook al is hem/haar iets verschrikkelijks aangedaan en vraagt de dader niet om vergeving. Probeer dat te nuanceren. Christenen leven zelf van vergeving en moeten daarom wel kunnen vergeven. Maar er moet ook om vergeving gevraagd worden en sommige ondaden zijn zo verschrikkelijk, dat het slachtoffer heel lang nodig heeft om te herstellen van het kwaad. Benoem dat als dit onderwerp speelt. Sommige dingen kunnen we hier op aarde niet oplossen. Dan zien we uit naar God die wel bij machte is om te helen. Mocht er bij een van je groepsleden iets heftigs spelen, nodig dan uit voor een individueel gesprek.

Bijbel

Gebruik bij deze les de volgende teksten: Ps. 103:6-13; Mat. 6:14-15; Mat. 7:7-12; Mat. 18:21-35

Belijdenis

Bij deze les kun je zondag 51 van de catechismus gebruiken.

 

Klein,
zo maak ik me voor U,
heilige God:
Wees niet boos,
vergeef mij
en leer me vergeven.

Heer,
Geef uw goedheid
aan allen die het zo nodig hebben.
Ik bid u voor hen.
U bent goed voor mij.
Wilt U het ook voor anderen zijn?

BIJBELSTUDIE Psalm 51: 1-19

Lees hieronder de eerste helft van de psalm van David.

511Een ​lied​ van ​David. Voor de zangleider.
2David​ maakte dit ​lied​ nadat de ​profeet​ ​Natan​ met hem gesproken had. Want ​David​ had met ​Batseba​ geslapen, terwijl zij getrouwd was met één van zijn ​soldaten.

 • Herhaal samen het verhaal waar het overgaat. Wat was er ook alweer gebeurd tussen David en Batseba en wat hadden Uria en Joab daarmee te maken? En de profeet Natan? Lees het zo nodig na in 2 Samuel 11.

Lees het gebed van David:
3God, u bent goed,
heb medelijden met mij!
Uw ​liefde​ is groot.
Vergeef​ me mijn ​zonden,
4neem mijn schuld weg,
maak mij weer schoon.
5Ik weet wat ik verkeerd heb gedaan,
steeds denk ik aan mijn fouten.
6Ik ben schuldig, schuldig tegenover u.
Ik heb gedaan wat u verkeerd vindt.

God, u bent een goede rechter,
u geeft een eerlijk oordeel over mij.
7Ik had al schuld toen ik geboren werd,
in de buik van mijn moeder was ik al schuldig.
8Maar u wilt dat ik u trouw ben,
en u helpt me daarbij.
U zult mij wijsheid geven,
diep in mijn ​hart.
9Neem mijn schuld weg,
dan kan ik weer bij u komen.
Maak mij weer schoon,
zo schoon als witte sneeuw.
10U hebt mij zwaar gestraft.
Maak me nu weer vrolijk en gelukkig,
laat me weer juichen!
11Let niet meer op mijn ​zonden,
vergeet wat ik verkeerd heb gedaan.

 12God, geef mij weer een onschuldig ​hart.
Maak mij van binnen nieuw,
zorg dat ik trouw blijf aan u.
13Stuur me niet weg,
blijf dicht bij mij met uw kracht.
14Red mij, en geef me weer vreugde,
geef me nieuwe moed.
15Dan zal ik aan slechte mensen uw wetten leren,
zodat zij naar u gaan luisteren.
16U bent mijn redder, God,
red mij van de dreigende dood!
Dan zal ik juichen over uw goedheid.
17Heer, geef me kracht om te spreken.
Dan zal ik overal over u vertellen.

18Heer, u wilt van mij geen ​offers​ op uw ​altaar.
Die ​offers​ geven u geen vreugde.
19U wilt dat ik verdriet en spijt heb,
dat is het ​offer​ dat u wilt.

 • In welke verzen staat dat David erkent dat hij schuldig is.
 • Schrijf de verschillende woorden/zinnen op waarmee David vergeving vraagt.
 • Welke woorden gebruik je zelf als je God om vergeving vraagt?
 • Waarom gebruikt David zoveel verschillende woorden om vergeving te vragen?
 • Zou jezelf als je vergeving vraagt meer/andere woorden willen of moeten gebruiken? Waarom?
 • David vraagt niet alleen om vergeving. Wat vraagt hij nog meer?
 • Schrijf naast de rij ‘vergevingswoorden’ wat David wil gaan doen als hij vergeving krijgt.
 • Wat is het doel van wat hij gaat doen?
 • David erkent in de psalm dat hij schuldig is. Wat zegt hij over God?
 • Vind je het logisch dat David aan zijn rechter vraagt om te vergeven? Waarom kan dat wel/niet?