Sluiten

Les 8.3 Jouw zekerheid

OPDRACHTEN

Bij de belijdenis

‘Wat is het allerbelangrijkste voor je?’ Welke antwoorden geven jullie? Lees nu zondag 1 van de catechismus en vergelijk het met de tekst hieronder. Wat valt je op? Wil je je eerste antwoord over wat het belangrijkste voor je is nog aanpassen?
Wat is het allerbelangrijkste voor je?
Dat ik bij Jezus hoor. Hij is mijn redder. Ik ben van Hem, met lichaam en ziel. Dat is niet alleen nu zo, maar ook als ik moet sterven, ik blijf van Hem.
Jezus is voor mij gestorven en heeft aan het kruis de straf voor mijn zonden gedragen. Zo heeft Hij mij uit de macht van de duivel bevrijdt.
Jezus zorgt nu zo goed voor mij, dat mij niets overkomt zonder dat God het wil. Alles zal voor mij uiteindelijk goed uitpakken.
Jezus verzekert mij door de heilige Geest dat ik eeuwig leven krijg en maakt dat ik graag voor Hem wil leven.

Bij de lesplaat

Wie of wat zou de tekenaar bedoelen met de baby? Waarom koos hij voor zo’n klein kind en van wie zijn de handen? Of zijn er meer antwoorden mogelijk? De dreiging komt van alle kanten. Bedenk minstens 5 voorbeelden van bedreiging van je geloof. Hoe ervaar jij bescherming?

Creatief

Vreemdelingschap en zekerheid zijn twee kanten van de medaille van het geloof. Knip een cirkel uit en schrijf langs de rand het woord ‘vreemdelingschap’. Zet in het midden woorden die daarbij horen. Aan de andere kant schrijf je het woord zekerheid. Zet er woorden of bijbelteksten bij. Hang het aan een lint op in je kamer en draai hem geregeld om. Vreemdelingschap helpt je te blijven denken aan je echte toekomst, zekerheid helpt je vol te houden.

Christenen wereldwijd

In de wereld zijn veel christenen die niet in vrijheid God kunnen dienen. Lees erover op de site van de stichting Open Doors. Stuur een kaart met bemoedigende tekst naar vervolgde christenen.

Bij de bijbel

In de bijbel staan veel liederen, waarin gezongen wordt over het vertrouwen op God. Verdeel onderling de volgende psalmen: Psalm 23, 46, 56, 91, 116, 121. Lees je psalm en kies welk vers duidelijk laat zien dat de dichter op God vertrouwt. Lees elkaar die verzen voor. Welke vinden jullie waarom de mooiste? Zouden deze psalmen je kunnen helpen als je het moeilijk hebt? Leg uit.

Lied

Luister ‘Ik val niet uit zijn hand’ van Psalmen voor Nu, Psalm 16 en lees de songtekst. Vergelijk het lied met Psalm 16 uit de bijbel. Wat valt je op? Welk vers vind jij het mooist?

Bij de bijbel

Lees het slot van de lange lijst gelovigen in Hebreeën 11, vers 32-40. Je leest daar allemaal voorbeelden van gelovigen die in moeilijke tijden volhieden. Bespreek de voorbeelden en bedenk er nog meer bij uit de bijbel of uit latere tijd. Zou jij volhouden? Hoe kan het dat zij volgehouden hebben?

In het gezin / in de gemeente

Vraag je ouders of grootouders wat zij kunnen vertellen over geloofszekerheid. Of: vraag hun wat hun lievelingslied is en waarom. Vraag of zij er meer over kunnen vertellen. Wanneer hebben zij echt ervaren dat God bij hen was of dat hun vertrouwen heel groot was? Neem de antwoorden volgende keer mee naar de groep.
Variant: Ga in tweetallen op bezoek in de gemeente, vertel welk onderwerp jullie bespreken en vraag mensen te vertellen over hun geloofsvertrouwen (in moeilijke tijden).

Gebed

Bedenk een gebed om God te vragen of Hij je helpt als je twijfelt of als geloven moeilijk wordt. Dank voor zijn liefde en voor al het goede dat Hij geeft.

HANDLEIDING

Over het lesonderwerp

Deze les staat in verband met de vorige. Je bent een vreemdeling op aarde, dat kan je onzeker maken of twijfelachtig. Waar komt je zekerheid vandaan? Het is volstrekt zeker dat Jezus alles voor je overhad en dat Hij altijd van je houdt. Wat betekent dat in moeilijke omstandigheden? Maak de les persoonlijk en concreet.
Doe de eerste opdracht over de catechismus!

Bij de bijbelstudie

Bespreek de zekerheid van Paulus, kijk aan wie hij het schrijft (vervolgde christenen) en vraag je af: Is dit mijn zekerheid ook?

Lesdoel

 • weten dat Jezus voor je gestorven is en altijd van je houdt
 • voorbeelden uit de bijbel kennen van mensen die volhielden in geloof
 • een paar voorbeelden kunnen noemen van problemen die je in je leven hebt of kunt krijgen, en vertellen of dat tussen jou en God in kan komen staan
 • zondag 1 van de catechismus lezen en bespreken

De bespreking

Geef ruimte voor eigen overwegingen. Sommige jongeren zullen zeker zijn, anderen zullen twijfelen of veel vragen hebben. Maak het bespreekbaar en laat de voorbeelden zien van Paulus en anderen die geloofden in alle omstandigheden.
De opdracht van zondag 1 van de catechismus is ook leuk om mee te geven naar het gezin. Ouders of grootouders kennen deze vaak nog uit het hoofd. Wat vinden zij van de eigentijdse vertaling? Kan goede gesprekken opleveren.

Bijbel

Gebruik bij de les deze teksten: Joh. 14, 15, 16; Rom. 8 : 31-39; 1 Tess. 5:23,24; 1 Petr. 1:3-12; 1 Petr. 5:10,11

Belijdenis

Bij deze les kun je goed zondag 1 van de catechismus gebruiken.

 

Dat ik bij Jezus hoor.
Dat is het allerbelangrijkste.
Hij is mijn redder.
Ik ben van Hem, met lichaam en ziel.
Dat is niet alleen nu zo,
maar ook als ik moet sterven,
ik blijf van Hem.

BIJBELSTUDIE Romeinen 8: 35-39

De christenen in Rome hadden het zwaar te verduren. Ze werden vervolgd om hun geloof en kwamen in de gevangenis of werden gedood. Paulus schrijft hen:

35Wij horen bij ​Christus, en ​Christus​ houdt van ons. Niets kan dat veranderen. Ook al moeten we lijden, ook al worden we vervolgd of bedreigd. Ook al hebben we honger, ook al zijn we arm, ook al is ons leven in gevaar.
36In de ​heilige​ boeken staat: «Omdat we bij u horen, moeten we elke dag lijden. We worden behandeld als schapen die geslacht worden.» 37Maar hoe zwaar het ook wordt, we zullen alle moeilijkheden overwinnen. Want God houdt van ons.
38-39Dit weet ik zeker: door de dood en opstanding van Jezus Christus, onze Heer, liet God zien hoeveel hij van ons houdt. En niets kan dat veranderen: geen engel, geen geest, geen machthebber, geen mens of macht op aarde of in de hemel. Want wat er ook gebeurt, vandaag of in de toekomst, of we nu leven of sterven: God houdt van ons!

 • Welke zekerheid lees je in vers 35?
 • Hoe weet je zeker dat je bij Jezus hoort?
 • En hoe weet je zeker dat Jezus van je houdt?
 • Wat wordt bedoeld met ‘we worden behandeld als schapen die geslacht worden’?
 • Denk je dat het verschil maakt dat God van je houdt als je lijden moet? Leg uit.
 • Lees vers 38 en 39. Paulus zegt: ‘Dit weet ik zeker…’ Geldt dat ook voor jou? Kun je die woorden hardop voorlezen alsof het je eigen woorden zijn?
 • Paulus weet het zeker, David wist het, toen hij vervolgd werd door Saul. Daniël wist het toen hij in de leeuwenkuil gegooid werd. Bedenk samen meer voorbeelden uit de bijbel van mensen die volgehouden hebben omdat ze wisten dat God hen hielp.
 • Hoe kun jij volhouden?