Sluiten

Les 8.2 Vreemdeling

OPDRACHTEN

Bij de les

Drie dingen worden over Abraham verteld. Hij is geroepen, heeft een andere levensstijl dan de mensen om hem heen en hij krijgt een andere toekomst. Schrijf die drie begrippen op een papier en zet bij elk begrip wat je daarover weet uit het leven van Abraham. Iedereen die bij God hoort is een kind van Abraham en dat geldt ook voor jou. Schrijf daarom bij de drie begrippen in een andere kleur hoe je dat bij jou ziet in jouw leven.

Bij de dichtbij-tekst

Lees het verhaal op pagina 81 en leg uit wat de auteur ermee bedoelt.

Bij de bijbel

Lees Jeremia 29: 1-7. Het zijn de woorden van God voor mensen uit het volk Israël die als vluchtelingen leefden in Babel. Welke verrassende opdracht krijgen ze?
Maak het iets algemener en bespreek: Is het nuttig voor een stad of land als er christenen wonen? Waarom? Wat betekent dat in praktijk voor de christenen?

Stellingen

 • Het is niet goed als je je erg thuis voelt op aarde
 • Een vreemdeling is altijd onderweg
 • Burgers van het hemelrijk zijn wereldvreemde mensen
 • Het is niet leuk om vreemdeling te zijn
 • Ik doe mijn best om er niet bij te horen
 • Gelukkig kun je niet aan mijn buitenkant zien dat ik geloof
 • Ik wil in mijn paspoort zetten dat ik hemelburger ben
 • Als Christen hoor je er helemaal (niet) bij
 • Christenen helpen altijd mensen die op de vlucht zijn

Praktijk

Stel je voor: Je ouders gaan verhuizen naar een moslimland en jij gaat mee. Je krijgt te maken met een andere taal en een andere cultuur. Geen vrienden, vriendinnen en familie in de buurt.
Veel feesten die in dat land worden gevierd zijn voor jou onbekend en de zondag, het Kerstfeest en Pasen worden niet gevierd. Je blijft voor een periode van 4 jaar, daarna gaan jullie weer naar huis.
– Is het belangrijk de zondag en de vertrouwde feesten te blijven vieren? Waarom wel/niet?
– Wat gebeurt er als je je zo aanpast dat je vergeet dat je Nederlander bent?
– Wat gebeurt er als je vergeet dat je christen bent?

Praktijk

Vluchtelingen uit andere landen ervaren zelf hoe het is om ergens vreemdeling te zijn. Lees op het werkblad ‘Gave en de vreemdeling’ wat de stichting Gave vertelt over vreemdelingen in de bijbel en ook over de taak van kerken.
Tip: Je kunt de tekst ook in drieën delen en in deelgroepjes lezen en samenvatten wat daar staat. Daarna vertel je elkaar wat je leerde van jouw onderdeel.
Tip2: Ken je vluchtelingen? Spreek een ontmoeting af en vraag hen hoe het is om ver van je vaderland te zijn.

Creatief

Maak een paspoort of verblijfsvergunning voor hemelburgers. Je doet het zo: je gebruikt je eigen persoonsgegevens en rekent jezelf als burger van het rijk van God. Je krijgt een document om hier op aarde in Nederland een (tijdelijke) plek te krijgen.
Variant: Precies andersom: je maakt een welkomstdocument/ID-kaart voor het koninkrijk van God, waarop je alles van jou zet wat daarvoor nodig is.
Bespreek welke informatie relevant is, zoals doopdatum, geloofsstatus, levensinstelling, mensen die garant voor je staan, woonplek enz.

Bij de bijbel

Lees Deuteronomium 10: 17-22. In elk vers staat iets om te onthouden. Onderstreep dat of schrijf het over. Wat leer je daarvan?

HANDLEIDING

Over het lesonderwerp

In de vorige les keek je waarom ‘de wereld’ in de bijbel een speciale lading heeft en wat dat betekent. In deze les kijk je naar jezelf. Als ‘de wereld’ tegen God is, dan ben jij dus een vreemdeling. Geroepen door God, ‘vreemd’ in je gedrag (want gehoorzaam aan God) en.. je hebt een toekomst.

Bij de bijbelstudie

Vanuit de bespreking in Hebreeën kijk je samen naar het leven van Abraham en wat de vreemdelingschap concreet voor hem betekende.

Lesdoel

– met Hebr. 11 kunnen vertellen dat Abraham vreemdeling was en wat dat voor hem betekende
– iets kunnen vertellen over vreemdelingschap in je eigen leven
– weten welke 3 punten maken dat je vreemdeling bent (geroepen, levensstijl, toekomst)
– kunnen uitleggen wat je doop te maken heeft met ‘vreemdeling zijn’
– je verdiepen in mensen die vreemdeling zijn doordat ze hun land moesten ontvluchten

De bespreking

Soms kunnen jongeren heel hard zijn in hun spreken over vluchtelingen. Mocht dat zo zijn, stel dat dan ter discussie en doe samen de opdracht bij de bijbel over Deuteronomium. Belangrijk om het samen te hebben over een gevoel van vervreemding in deze wereld. Waarom ervaar je dat zo? Of juist niet?
Bespreek de drie punten die maken dat je een vreemdeling bent, niet alleen voor Abraham, maar ook voor elke christen. Benoem dat de roeping en toekomst van het vreemdelingschap door God gegeven worden en dat de levensstijl iets is wat je krijgt èn wat je moet doen.

Bijbel

Gebruik bij de les deze teksten: Hebr. 11 : 8-10, Hebr. 11 : 13-16; 1 Petr. 1 : 13-19; 1 Petr. 2 : 11-12, Opb. 13 : 16; 20 : 4

Belijdenis

Gebruik bij de les artikel 34 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis of zondag 27 van de catechismus.

 

 

Ver van mijn vader
en ver van mijn vaderland,
trek ik verder.

Ik weet me geroepen naar daar,
probeer vast te leven zoals daar gepast is
en verlang.

Heer, geef me wat U belooft
en waartoe U roept.
Breng me bij U.

BIJBELSTUDIE Hebreeën 11: 8-10 en 13-16

Lees eerst over Abraham, de vader van alle gelovigen. Over hem staat in Hebreeën:

8Ook ​Abraham​ had een groot geloof. God beloofde hem een nieuw land, en gaf hem de opdracht om daarheen te gaan. ​Abraham​ gehoorzaamde. Hij ging ​weg​ uit zijn land, zonder dat hij wist waar hij terecht zou komen.
9-10Door zijn geloof kwam hij in het land dat God hem beloofd had. Maar hij woonde daar in tenten, als een vreemdeling, samen met zijn zoon Isaak en zijn kleinzoon Jakob. Die kregen dezelfde belofte van God. En ook zij bleven vreemdelingen in dat land. Want ze wachtten op het hemelse Jeruzalem, de stad die God zelf zou bouwen.

 • Abraham is vreemdeling. Drie dingen maken hem een vreemdeling: zijn roeping, zijn levensstijl en zijn toekomst. Wat zie je daarvan in de tekst?
 • Hoe kwam het dat Abraham vreemdeling werd?
 • Wat wist hij ze zeker?
 • Had hij daar een bewijs van? Leg uit.
 • Geloven, dat is zeker weten en vast vertrouwen. Wat zie je daarvan bij Abraham?
 • Wat leer je van deze voorvader voor jezelf?

Lees wat er nog meer over Abraham en zijn kinderen gezegd wordt:

13Abraham, ​Isaak​ en ​Jakob​ bleven op God vertrouwen, ook al kregen ze tijdens hun leven niet wat God beloofd had. Ze begrepen dat ze hun nieuwe land pas later zouden bereiken. Het was alsof ze het in de verte zagen liggen. Daarom noemden ze zichzelf ​vreemdelingen​ op aarde. 14Daarmee bedoelden ze dat ze op weg waren naar een ander land. 15Dat was natuurlijk niet het land waar ze ooit vandaan kwamen. Naar dat land hadden ze makkelijk terug kunnen gaan. 16Nee, het nieuwe land waar ze op hoopten, was een veel betere plaats: het hemelse ​Jeruzalem.
En daarom noemt God zichzelf de God van ​Abraham, ​Isaak​ en ​Jakob. Want voor hen heeft hij dat hemelse ​Jeruzalem​ gemaakt.

 • Hoe hielden gelovigen als Abraham het vol om vreemdeling te zijn?
 • Wanneer zouden ze het niet volgehouden hebben?
 • Hoe noemt God zichzelf? Waarom is dat bijzonder?
 • Een leven lang onderweg zijn, zou jij dat willen / kunnen? Leg uit.
 • Wat krijg jij als je ‘kind van Abraham’ bent?