Sluiten

Les 7.4 Veel verschillende kerken (I)

OPDRACHTEN

Voorinformatie

Er zijn veel verschillende kerken en geloven. Om daar zicht op te krijgen moet je kijken naar 1. de kerkgeschiedenis en 2. de actuele stand van zaken. Deze les gaat over de kerkgeschiedenis, in de volgende les praat je over de kerken die er nu zijn.
Kerkgeschiedenis is belangrijk omdat
– het de zaken van je eigen geloof raakt
– sommige vraagstukken door de hele geschiedenis terugkomen
– het je helpt zicht te krijgen op kerkelijk Nederland
– omdat het, net als de bijbelse geschiedenis, vertelt hoe God een volk bij elkaar roept.

Bijbelstudie 1

Doe de bijbelstudie en ontdek hoe er eenheid in de gemeente komt en waar je die eenheid aan kunt zien.

Vijf momenten uit de kerkgeschiedenis

Bespreek vervolgens vijf momenten uit de Nederlandse kerkgeschiedenis met het werkblad. Je vult de tabel in met namen en jaartallen, krijgt leesteksten met info en twee bespreekpunten. Samen ontdek je over welke onderwerpen het ging.
Welk van de vijf blokken tekst vind jij zelf het meest belangrijk? Kun je begrijpen dat het verwijdering geeft als je over zulke dingen het niet eens bent? Leg uit.

Bijbelstudie 2

Lees Psalm 122

1Een ​lied​ van ​David. ​Voor de ​reis​ naar ​Jeruzalem.
Bid om vrede voor Jeruzalem
Ik was heel blij toen mijn vrienden mij vroegen:
‘Ga je mee naar het ​huis​ van de Heer?’
2En nu staan we echt in ​Jeruzalem,
binnen de muren van de stad.
3Jeruzalem​ is prachtig gebouwd,
met sterke en stevige muren.
4De stammen van Israël komen er bij elkaar.
Zij zijn het volk van de Heer,
ze brengen hem ​eer.
Zo doen ze wat hij wil.
5Jeruzalem​ is de stad van ​David.
Zijn nakomelingen regeren daar,
en ze spreken recht over het volk.
6Bid​ om ​vrede​ en rust voor ​Jeruzalem,
voor mensen die houden van deze stad.
7Laat er ​vrede​ zijn in de stad,
laat er rust zijn binnen de ​muren.
8Ik ​bid​ om ​vrede​ in de stad,
want daar wonen mijn ​familie​ en vrienden.
9Ik ​bid​ om geluk voor ​Jeruzalem,
want daar staat de tempel,
het ​huis​ van de Heer, onze God.

 • Waar bid David om? Hoe vaak lees je daarover?
 • Wanneer werd David blij?
 • Wat vertelt hij over Jeruzalem en over de tempel?
 • Lees de psalm nog eens en vul voor Jeruzalem ‘kerk’ in. Is het dan ook jouw lied?
 • Hoe kun jij bidden voor de kerk? Doe dat samen.

Eventuele andere opdrachten:

Lied

Luister naar het lied ‘U brengt ons samen’, opwekking 797. Leg uit hoe dit lied bij de les past. Welke regels spreken jou het meest aan?

Bij de bijbel

Lees Johannes 17: 1-11. Het is het gebed dat Jezus bad voor zijn leerlingen. Wat vraagt Hij voor zijn volgelingen?

Creatief

Bedenk woorden die passen bij eenheid in de kerk en maak er een wordle van. Print die uit en hang hem met toelichting op in de hal van de kerk.

Gebed

Jezus bad om eenheid onder zijn volgelingen (Joh. 17), maar dat mogen jullie ook doen. Bedenk een gebed voor de kerk van God en bid dat samen.

In je gezin/familie

Vraag je (groot)ouders wat zij weten van de kerkgeschiedenis van vroeger en van de tijd die ze zelf meemaakten. Hoe kijken zij er tegenaan? Vertel elkaar volgende keer over de gesprekken die je had.

 

Handleiding

Over het lesonderwerp

Twee lessen over de verschillende kerken. In de eerste les gaat het er vooral over hoe het zo gekomen is dat er veel kerken zijn. Je neemt met de jongeren vijf momenten uit de Nederlandse kerkgeschiedenis door. Gebruik vooral het werkblad dat je vindt via de link bij de opdrachten!
Het is een hulpmiddel om de informatie te delen en tegelijk te ontdekken dat het in de tijd van kerkstrijd soms over heel wezenlijke onderwerpen ging. In de volgende les gaat het over kerken in deze tijd en je eigen ervaringen met verschillen.

Bij de bijbelstudie

De intro bijbelstudie laat de eenheid zien in de eerste gemeente en legt uit dat de Geest die eensgezindheid geeft. Met de bijbelstudie rond Psalm 122 ontdek je dat je blij mag worden dat God een volk bij elkaar roept.

Lesdoel

 • met Hand. 2 de eenheid van de eerste kerk kunnen laten zien
 • kunnen uitleggen hoe er verdeeldheid in kerken ontstaat
 • kennismaken met vijf momenten uit de kerkgeschiedenis, en daarvan een aantal namen, jaartallen en zaken kunnen noemen
 • kunnen vertellen waarom de vraagstukken uit de kerkgeschiedenis belangrijk zijn
 • met psalm 122 kunnen uitleggen dat de kerk vreugde geeft omdat het werk van God is

De bespreking

Werk samen het werkblad door of doe het in tweetallen. Zo nodig kun je uit de extra opdrachten kiezen. Alle verhalen met eigen ervaringen in andere kerken komen bij de volgende les aan de orde.
Dit zijn de antwoorden van de invultekst:
(1. Dordrecht; 2. leerverschillen; 3. Gomarus; 4. geloven; 5. omdat; 6. kiezen; 7. afhankelijk; 8. opdracht ; 9. volharden ; 10. Remonstranten ; 11. synode.)

Belijdenis

Je kunt bij deze les artikel 29 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis gebruiken.

 

LET OP:
Gebruik bij deze les eerst de bijbelstudie en dan de opdrachten in de volgorde die aangeboden wordt. Zo krijg je samen zicht op de Nederlandse kerkgeschiedenis en ontdek je dat het om belangrijke onderwerpen gaat die er toe doen. Je sluit af met een tweede bijbelstudie.

BIJBELSTUDIE Handelingen 2: 41-47 

In deze bijbelstudie ontdek je het geheim achter de eenheid in de kerk.

Op de Pinksterdag is de heilige Geest uitgestort. Daarna hebben Petrus en de andere leerlingen iedereen die erbij was verteld over Jezus, de zoon van God en de redder van de wereld.
41Veel mensen geloofden ​Petrus​ en lieten zich ​dopen. Er kwamen die dag ongeveer drieduizend gelovigen bij. 42Alle gelovigen gingen met elkaar om als mensen van één ​familie. Ze kregen van de ​apostelen​ uitleg over ​Jezus. En ze kwamen steeds bij elkaar om te ​bidden​ en om met elkaar het brood te delen.
43De ​apostelen​ deden veel wonderen, en iedereen was diep onder de indruk.
44Alle gelovigen kwamen steeds bij elkaar. Ze deelden alles wat ze hadden. 45Ze verkochten hun bezittingen, en het geld gaven ze aan iedereen die het nodig had.46Elke dag kwamen ze naar de tempel om samen te zijn. Bij elkaar thuis deelden ze het brood. Vol vreugde aten ze samen, en iedereen was even belangrijk. 47Ze eerden God, en het hele volk had veel waardering voor hen.
Elke dag kwamen er meer mensen bij die door God gered waren.

 • In vers 41 en 42 lees je wel zes dingen over de mensen die Petrus horen. Welke?
 • God laat zien dat Hij er achter staat en het steunt wat nu gebeurt. Hoe kun je dat zien?
 • Waaruit blijkt de eenheid van allen die tot geloof komen? Zoek in vers 44 – 47 minstens acht dingen die de eensgezindheid laten zien.
 • Kijk naar de punten die je bij de vorige vraag opschreef. Kun je aan die dingen nu ook zien dat er eenheid is in de gemeente?
 • Wat vindt je het belangrijkste uit deze verzen? Kies dat ieder voor zich en leg elkaar uit wat je opgevallen is.
 • De eenheid wordt door God gegeven. Klopt dat? Leg uit.
 • De eenheid is het gevolg van hoe de mensen met elkaar omgaan. Klopt dat? Leg uit.
 • Als je bij de twee vorige vragen allebei de keren ‘ja’ hebt geantwoord, hoe kan dat dan?