Sluiten

Les 2.5 God houdt van zijn schepping

1 :
Genesis 2: 8-15
  BGT

Paradijs als werkterrein! Maak een foto bij dit Bijbelgedeelte.

2 :
Psalm 104: 1-14
  BGT

De Schepper laat mij zingen! Bij deze psalm kun je ook cijfers zetten. Welke scheppingsdagen zie je?

3 :
Genesis 9: 8-17
  BGT

God laat zijn schepping niet vallen. Teken een regenboog.
Wat zou je in de boog willen schrijven?

4 :
Genesis 18: 16-21
  BGT

God trekt Zich het slechte in de schepping aan. Denk eens terug aan de refreinregel van de schepping (Gen. 1: 10, 12, 18, enz.). Bedenk zelf een refreinregel bij dit verhaal.

5 :
Job 38: 1-11
  BGT

Als God schept, juichen de engelen. Een week lang lezen over de Schepper. Wat roept dat bij jou op?
Ontzag, geborgenheid, veiligheid, angst, verlegenheid, eerbied? Praat er eens over met een ander.

OPDRACHTEN

Bij de dichtbij-tekst

Lees het verhaal op pagina 49 en bespreek de situatie. Herkenbaar? Wat zou jij doen als je erbij stond? Zoek op internet een test voor de ecologische voetafdruk en vul hem in. Bedenk samen 5 tips die je volgende week in praktijk gaat brengen om je voetafdruk kleiner te maken en kom er volgende les op terug. Waarom zou je je er trouwens druk overmaken?

Bij de lesplaat

Wat wordt afgebeeld? Hoe kun je aan de lesplaat zien dat God van zijn werk/ de schepping houdt? Als God alles al eens heeft schoongewassen, wat betekent dat dan voor jou?

Stellingen

  • Omdat God alles mooi maakte, moet ik er zorgvuldig mee omgaan.
  • Het heeft geen zin zuinig te zijn op de schepping, alles zal door vuur vergaan.
  • Christenen zijn automatisch voorstander van milieumaatregelen.
  • Ik laat in mijn gedrag zien dat ik van Gods schepping houd.
  • Het is zonde om op vliegvakantie te gaan.
  • Jezus heeft ook de schepping
  • Ik leer God kennen als ik me verdiep in zijn werk / de schepping.
  • Een christen moet natuurliefhebber zijn.

Onderzoek

Met deze opdracht verdiep je je in de redenen waarom christenen zich moeten bezighouden met de schepping / het milieu. Lees het begin van de tekst ‘Zorg voor schepping – huiswerk voor de kerk’ samen. Verdeel daarna de zeven argumenten en lees die ieder voor zich / in tweetallen. Na een korte leespauze vertel je elkaar om beurten wat er in jouw stukje staat. Welk argument spreekt je aan? Hoe zou je het willen doorgeven aan anderen?

In de gemeente

Zorgen voor schepping en milieu doe je ook in de gemeente. Hoe milieuvriendelijk is jouw gemeente? Wordt er wegwerpservies gebruikt? Komt iedereen met de auto naar de kerk? Bespreek wat je ervan weet/ziet en bedenk zo nodig een actieplan. Bespreek het met voorganger/commissie van beheer en bedenk hoe je het in praktijk kunt brengen. Vergeet niet erbij te vertellen waarom je deze actie wilt. Hoe zou je dat uitleggen?

Beeld

Zorg voor plaatjes van de ark/boekjes over Noach. Welke indruk maken ze op jou? Zie je in de afbeeldingen nog iets van straf? Of van de ernst van zonde? Of van de liefde/redding van God?
Wat zou een afbeelding van de zondvloed/ark vooral moeten laten zien? Hoe zou jij dat in praktijk brengen?
Of: Bekijk de vragen hierboven en maak dan zelf een afbeelding van de zondvloed/ark.

Creatief

Maak foto’s van de schepping. Denk niet alleen aan mooie landschappen, maar ook aan dieren en mensen. Wissel de foto’s af met bijbelteksten die laten zien dat God zorgt voor zijn aarde.

Confrontatie

Er zijn mensen die zeggen: ‘God houdt niet echt van de wereld, want er gebeuren veel te erge dingen. Denk maar aan de concentratiekampen of aan de oorlog in Syrië.” Wat zou je aan de hand van deze les tegen die mensen willen zeggen? Of denk je dat zelf eigenlijk ook? Wat heeft Noach er mee te maken of het werk van Jezus?

Afronden

Dit is de laatste les van blok 2. Gebruik pagina 50 om terug te kijken naar de lesstof, de inzet van de groep en bespreek ook de groepssfeer. Wees blij met en dank voor wat goed gaat. Maak plannen voor verder werken, doe dat met concrete afspreken en vraag God om zijn zegen.

HANDLEIDING

Over het lesonderwerp

Het hoofdonderwerp is Gods zorg en liefde voor zijn aarde. Hij maakte de wereld en redt. Dat zie je aan het verhaal van Noach, je ziet het ook aan de komst van Jezus. Als God dat allemaal over heeft voor zijn aarde… Wat leer je daar dan van en wat voor gedrag laat jij dan zien? Aan het eind ook terugkijken op het hele blok.

Bij de bijbelstudie

Deze keer een reeks bijbelteksten. Leg daarbij uit dat je zo ziet dat Gods zorg voor zijn aarde door de hele bijbel heen te vinden is

Lesdoel

– Met behulp van de bijbelteksten kunnen uitleggen dat God van de aarde en de mensen houdt en voor hen zorgt.
– Met het verhaal van de zondvloed kunnen uitleggen dat God zuinig is op zijn schepping.
– Kunnen aangeven hoe jij zuinig kunt omgaan met Gods wereld.
– Voorbeelden kunnen noemen hoe je zelf blij kunt zijn met God en zijn werk.
– De relatie kunnen uitleggen tussen Gods liefde voor de schepping en het werk van de Zoon.
– Terugkijken op het lesblok en plannen maken voor vervolg.

De bespreking

Kies opdrachten waarbij je zorgt voor christelijke onderbouwing van milieu-inzet. Met deze les kun je ook heel concreet bezig. Heb je een groep met veel ‘doeners’, spreek dan bijvoorbeeld af om het kerkplein schoon te maken o.i.d.

Bijbel

Gebruik deze teksten: Gen. 1:31, Gen. 3:9-24, Gen. 9:8-17.

 

Als ik het werk van uw handen zie,
wat uw vingers gemaakt hebben,
Heer dan vouw ik mijn handen.

Dan dank ik U.

Heer, hoe heerlijk is uw naam.
Heer, hoe groot is uw trouw.
Uw liefde is zonder einde.

Dank U wel.

BIJBELSTUDIE verschillende teksten

Lees om beurten een van de onderstaande teksten. Ze vertellen allemaal iets over God en zijn wereld.

Gen. 1: 31
31God keek naar alles wat hij gemaakt had en zag dat het heel mooi was.
Toen werd het avond en het werd ochtend. Dat was de zesde dag.

Gen. 9:8-11
8Verder zei God tegen ​Noach​ en zijn zonen: 9‘Nu ga ik een ​belofte​ doen aan jullie en aan de mensen die na jullie leven. 10Ik doe die ​belofte​ ook aan alle dieren op aarde, aan de wilde en de tamme dieren, aan de vogels en aan alle dieren die uit de ​boot​ gekomen zijn. 11Ik beloof dat ik de mensen en de dieren nooit meer zal doden door een grote overstroming. Er zal nooit meer een overstroming komen die de hele aarde verwoest.’

Gen. 19:27-29
27Diezelfde ochtend ging ​Abraham​ naar de plek waar hij met de Heer gestaan had. 28Hij keek naar Sodom en Gomorra en naar het gebied eromheen. Hij zag dikke rookwolken. Het leek wel of het hele gebied een brandende oven was.29Maar God had ​Lot​ gered toen hij de steden verwoestte. Zo hield God rekening met ​Abraham.

Richt. 2:18
18Steeds als de Israëlieten door vijanden onderdrukt werden, kreeg de Heer medelijden. Dan stuurde hij een ​rechter​ om hen te helpen. En zolang die ​rechter​ leefde, hielp de Heer hem om de vijanden te verslaan.

Jona 4: 11
11Begrijp je dan niet dat ik wilde dat de mensen in ​Nineve​ zouden blijven leven? In die stad wonen meer dan 120.000 mensen. Ze weten niet wat goed is en wat slecht is. En in ​Nineve​ zijn ook nog heel veel dieren. Ik wilde niet dat al die mensen en dieren zouden sterven.’

Ps. 104:24-28
24Heer, wat hebt u veel gemaakt,
en wat is alles prachtig!
Overal op aarde is het te zien.
25In de zeeën zwemmen dieren,
groot en klein, ze zijn niet te tellen.
26Op het water varen schepen.
In de zee leeft Leviatan,
het monster dat u hebt gemaakt
om er voor uw plezier mee te spelen.
27Als mensen en dieren honger hebben,
wachten ze tot u ze voedsel geeft.
28U geeft ze te eten,
ze krijgen meer dan genoeg.

Joh. 3:16-18
16Want Gods ​liefde​ voor de mensen was zo groot, dat hij zijn enige Zoon gegeven heeft. Iedereen die in hem gelooft, zal niet sterven, maar voor altijd leven.
17God heeft zijn Zoon naar de wereld gestuurd om de mensen te redden. Niet om hen te veroordelen. 18Want wie in de Zoon gelooft, zal niet veroordeeld worden.

Openb. 21: 5
5God, die op zijn troon zat, zei: ‘Ik maak alles nieuw.’
Hij zei tegen mij: ‘Schrijf op wat ik zeg. Want mijn woorden zijn betrouwbaar en waar.’

– Hoe laat jouw tekst zien dat God van zijn schepping houdt?
– Welke tekst vind jij het mooist? Waarom?
– Zou je zelf een andere tekst of verhaal uit de bijbel kunnen noemen waarin je ziet dat God van zijn schepping en van de mensen houdt?