Sluiten

Les 1.5 God de heilige Geest

1 :
Rechters 14: 1-6
  BGT

De heilige Geest maakt sterk. Noem andere momenten uit het leven van Simson waarop hij kracht krijgt van de heilige Geest.

2 :
Heidelb. Catechismus, zondag 20, v/a 53
 

Ook voor mij! Jij krijgt deel aan de weldaden van Christus... Leg eens uit!

3 :
Johannes 16: 7-15
  BGT

Wat een ‘takenpakket’! Hoeveel taken van de heilige Geest worden hier beschreven? Wat merk jij daarvan in je eigen leven?

4 :
Romeinen 12: 4-8
  BGT

Ook jij bent een talent... dankzij de Geest! Hoe gebruik jij je talent voor God?
Kijk ook de werkplaats van deze les en kies!

5 :
Galaten 5: 22-26
  BGT

Wat is het nieuwe leven mooi! Welke vrucht van de Geest kun jij in jouw leven aanwijzen (vs. 22-23)?

OPDRACHTEN

Bij de les

Lees wat er staat onder het kopje ‘Een vernieuwd leven’. Wat daar staat kun je concreet om je heen zien – als je goed kijkt. Wanneer zie jij de Geest aan het werk op zondag? Of bij jullie thuis? Of in de contacten met iemand anders? Vind je het lastig om voorbeelden te bedenken? Gebruik dan de volgende hulpwoorden: kerkdienst, muziek, helpen, vriendelijkheid, geduld, vrijgevigheid, ouderling, gehoorzaam. Bedenk samen meer hulpwoorden en bedenk er concrete voorbeelden bij. Tenslotte dank je samen de heilige Geest voor alles wat hij doet.

Stellingen

Kruis aan: goed of fout? Vergelijk en bespreek de antwoorden.
– De Heilige Geest vertelt ons heel nieuwe dingen – goed/fout
– De heilige Geest geeft door wat Jezus zei – goed/fout
– Pinksteren had ook goed voor de hemelvaart kunnen gebeuren – goed/fout
– Pinksteren was voor Israël een oogstfeest, dan past het mooi dat op dat feest de Geest werd uitgestort – goed/fout
– Zonder de Heilige Geest kun je niet geloven – goed/fout
– De Heilige Geest was er nog niet voor de zondvloed – goed/fout
– De Geest zie je niet, maar je merkt hem elke dag – goed/fout

Bij de bijbel

Lees Ex. 31:1-11 en bedenk dat de heilige Geest inspireert om mooie dingen te maken. De aantekening bij vers 3 zegt dat je ‘Hij heeft uitzonderlijke talenten geschonken’ ook kunt vertalen met ‘Hij heeft hem vervuld met goddelijke geest’. Zoek op google afbeeldingen bij het trefwoord ‘tabernakel’ en bekijk het kunstwerk dat gemaakt is als tent voor God. Op welke manier zouden creatieve mensen kunnen bijdragen aan de kerkdienst of het kerkgebouw?

Doorgeven en creatief

Je hebt in dit blok veel geleerd over God. Wat wil je daarvan doorgeven aan anderen? Maak een drieluik van de Vader, de Zoon en de Geest. Zoek plaatjes, maak tekeningen en/of schrijf er kenmerkende woorden bij. Kijk ook terug in voorgaande lessen. Let op, je maakt niet alleen wat moois, maar je bedenkt ook aan wie je het laat zien en wanneer.
In plaats van een drieluik kun je ook kiezen voor een poster, gedicht, foto, een presentatie op de beamer of schilderij.

De bijbel concreet

Lees over de uitstorting van de heilige Geest in Handelingen 2: 1-11. Doe daarna een rollenspel waarbij twee uit de groep over de gebeurtenis praten. Geef een paar minuten om het in duo’s voor te bereiden. De ene persoon komt net aanlopen, de andere vertelt wat er gebeurde. Opdracht: zorg dat er veel informatie over de gebeurtenis en over de heilige Geest en over Jezus in het gesprek zit.

Bij de lesplaat

Wat heeft de tekenaar uitgebeeld van het werk van de heilige Geest?

Pinksterplaat en gedicht

Bekijk en lees de afbeelding. Welke regel spreekt jou het meest aan en waarom?

Creatief met de belijdenis

Teken een duif of print de afbeelding. Lees zondag 20 van de catechismus. Schrijf op de ene vleugel wat je daarin leest over de heilige Geest. Op de andere schrijf je wat de Geest voor jou betekent.

Creatief met taal

Maak een elfje over de heilige Geest. Een ‘elf’ heeft vijf regels met 1-2-3-4-1 woorden, samen 11. Zet in elke regel een naam / kenmerk / activiteit. (of: maak er drie, voor de Vader, de Zoon en de heilige Geest en gebruik ook de voorgaande lessen.)

Gebed

Bedenk samen wat je speciaal zou willen zeggen of vragen aan God de heilige Geest. Schrijf dat op en bid het samen.

HANDLEIDING

Over het lesonderwerp

Leren over God de heilige Geest en je door hem laten inspireren om terug te kijken, samen te vatten, iets creatiefs te maken of te aanbidden.

Bij de bijbelstudie

Veel korte bijbelfragmenten. Je kunt het eventueel in stukken delen en in groepjes laten voorbereiden. De jongeren leren dat de Geest er al was voor de schepping, dat hij de levensadem geeft, dat hij mensen bezield en dapper maakt (of kunstzinnig of muzikaal of…), dat hij leven brengend is (eten en water, maar ook de seizoenen) en dat hij sinds Pinksteren de geest van Jezus is, die de mensen bezield om over Hem te vertellen.

Lesdoel

– kunnen vertellen over de Heilige Geest in het Oude en Nieuwe Testament
– met de bijbelstudie kunnen vertellen wat de heilige Geest doet
– voorbeelden kunnen geven van het werk van de heilige Geest in de kerk en in eigen leven
– terug kunnen vertellen van lessen uit het blok

De bespreking

In de opdrachten zitten twee sporen. 1. Leren over God de heilige Geest. 2.Terugblikken op de vijf lessen en die laten terugkomen in een werkstuk of gebed. Belangrijk om jongeren in eigen woorden te laten samenvatten en om het door te laten geven. Daarmee wordt de lesstof ook hun eigen boodschap. Het kunnen weergeven en doorvertellen is werk van de heilige Geest, dus je leert niet alleen over hem, maar hij is ook de inspirator.

Belijdenis

Je leest over de heilige Geest in zondag 20 van de catechismus en artikel 11 van de NGB.

Elfje

God
Heilige Geest
Inspirator en vernieuwer
Levenbrenger op de aarde
maakt van zondaars nieuwe mensen
Godsgeschenk

Een ‘elfje’ bestaat uit 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 1 woorden.
(zie opdrachten)

BIJBELSTUDIE Genesis 1: 1, 2; Genesis 2: 7; Rechters 6: 33-35; Psalm 104: 27-30; Handelingen 2: 1-4

Je gaat verschillende bijbelgedeelten lezen. Ze vertellen allemaal iets over de heilige Geest. Het is belangrijk te weten dat de Geest van God ook wel ‘wind’ of ‘adem’ genoemd wordt. Wil je er extra induiken? Lees de tekst dan ook eens in een andere vertaling, dan zie je dat het klopt. Daar staat soms ‘Geest van God’ als er in de BGT-vertaling wind of adem staat.

Over het begin van de aarde in Genesis 1:
1In het begin maakte God de hemel en de aarde. 2De aarde was leeg en verlaten. Overal was water, en alles was donker. En er waaide een hevige wind over het water.

  • Hoe kun je de aanwezigheid van God voor de schepping al zien/merken?

Over de schepping van de mens in Genesis 2:
7Toen maakte God, de Heer, de mens. Hij maakte hem van aarde. Hij blies adem in zijn neus, en toen ging de mens leven.

  • Hoe gaf God het leven aan de mens?

Over de richter Gideon, in Rechters 6:
33Korte tijd later kwamen de Midjanieten, de ​Amalekieten​ en de andere volken uit het oosten bij elkaar. Ze staken samen de ​Jordaan​ over, en maakten een kamp in het Jizreël-dal. 34Toen kwam de ​geest van de Heer​ in ​Gideon. ​Gideon​ blies op zijn trompet om de ​soldaten​ die afstamden van Abiëzer, bij zich te roepen. 35Ook alle ​soldaten​ uit de gebieden Manasse, Aser, Zebulon en Naftali liet hij bij zich komen.

  • Hoe kwam het dat Gideon zo dapper was?

Over de natuur in Psalm 104:
27Als mensen en dieren honger hebben,
wachten ze tot u ze voedsel geeft.
28U geeft ze te eten,
ze krijgen meer dan genoeg.
29Als u ze vergeet, worden ze doodsbang.
Als u hun adem wegneemt, sterven ze.
Dan blijft er niets van ze over.
30Maar door uw adem komt alles tot leven.
U maakt de hele aarde nieuw.

  • Wie zorgt dat mens en dier eten krijgt?
  • Wie zorgt dat er na de winter weer voorjaar komt (vs 30)?

Over de uitstorting van de heilige Geest bij Pinksteren in Handelingen 2:
1Toen het Joodse ​Pinksterfeest​ begon, waren alle gelovigen bij elkaar in een huis. 2Opeens kwam er uit de hemel een vreemd geluid. Het klonk alsof het hard begon te waaien. Het was overal in huis te horen. 3Ook zagen de gelovigen iets dat op vuur leek. Dat vuur verdeelde zich in vlammen, en op iedereen kwam een vlam neer.
4Zo kwam de ​heilige​ Geest​ in alle gelovigen. Daardoor begonnen ze te spreken in ​vreemde talen.

  • Wat kon je zien en wat kon je horen op de Pinksterdag?
  • Wat gebeurt er als de heilige Geest komt?
  • Vergelijk wat de Geest doet eens met het verhaal van Gideon, hierboven. Wat zijn overeenkomsten?

Je hebt in heel veel bijbelteksten gelezen over de heilige Geest. Zet nog eens onder elkaar wat je over hem leerde. Lees nu ook zondag 20 van de catechismus. Zie je daar nog andere dingen over de heilige Geest? Zet die er ook bij.