Sluiten

Les 1.1 Wie is God?

1 :
Psalm 103: 1-9
  BGT

Wat kan en wat doet God veel! Welke dingen worden hier genoemd? Maak een lijstje.

2 :
Psalm 139: 1-18
  BGT

God is ook jouw maker. In welk vers lees je dat?

3 :
1 Johannes 4: 7-12
  BGT

Jouw God is heel betrokken.
Welke eigenschap van God kom je hier tegen? Past die eigenschap ook bij jou?

4 :
Jesaja 40: 12-20
  BGT

Er is maar één God... afgoden tellen niet.
Lees vers 12 nog eens en probeer eens water in je hand te houden!

5 :
Psalm 104: 24-30
  BGT

Gods zorg gaat ver.
Maak een foto bij dit Bijbelgedeelte.

OPDRACHTEN

In het boek staan opdrachten, hier vind je er meer! Kies wat past bij jou en bij je groep.

Lesplaat

Bekijk de plaat. Wat valt je op? Kun je uitleggen waarom deze plaat naast de les staat? Waarom staan er namen op de plaat? Welke namen van God ken jij?

Verkenning – wat jij weet, wat ik weet

Neem een vel papier en teken in het midden een driehoek (symbool van de drie-enige God). Iedereen schrijft eromheen wat hij van God weet. Bespreek het en vul aan. Vervolgens zet ieder een cirkel om het woord dat voor hem of haar het belangrijkst is.

In de stilte

Een ‘in de stilte’ opdracht is ‘meditatief’. Je kunt hem ook goed alleen doen. Luister naar het lied ‘Heer, onze Heer, hoe heerlijk is uw naam’. Bedenk daarna hoe goed God voor jou is. Denk bijvoorbeeld aan dingen die je meemaakte, mensen die God aan je geeft, dingen in de kerk die fijn zijn. Dank God voor wie hij is.

Bij de les

In de les lees je over Elia op de Karmel. Er zijn veel meer verhalen in de bijbel die laten zien dat God echt bestaat. Hoe heeft Abraham dat ervaren? Of hoe merkten David, Daniël en Job dat? Bedenk nog drie mensen die Gods aanwezigheid merkten.

In de gemeente

Vraag een ouder iemand uit je gemeente of hij of zij je wil vertellen wat hij van God heeft geleerd in zijn leven. Je kunt op bezoek gaan of vragen of die persoon langskomt om het te vertellen.

Creatief

Wie op een onbewoond eiland strand kan een fles in zee gooien en zo om hulp te vragen. Jullie doen het omgekeerde. Je maakt een ‘flessenpost’ om redding te geven. Stel je voor dat de fles aankomt bij mensen die  God nog niet kennen, wat zou jij dan op het briefje zetten om te vertellen over God? Zorg voor flessen met dop en briefjes. Aan wie zou jij hem geven of waar zou je hem neerzetten?

Beeldend

Voorbereiden: Kopieer plaatjes van een leeuw, een lam, een zonsondergang, een doopvont, een kruis, een brood, een lamp, een stopbord, vissen, een schip enz.
Leg de platen op tafel. Ieder kiest om beurten een afbeelding en vertelt wat de plaat zegt over God.

Onderzoek

Maak twee kolommen op een papier of whiteboard. Links schrijf je eigenschappen van God, rechts van afgoden. Bespreek de overeenkomsten / verschillen. Lees daarna samen Joz. 24:14-18. Wat zou jij antwoorden op de vraag van Jozua?

Bij de belijdenis

Lees samen art. 1 NGB en leg om de beurt van een eigenschap van God uit, wat die betekent. Of: bedenk bij elke eigenschap een afbeelding.

Liedje

Luister naar het lied: ‘Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig…’. Maak voor je zelf deze zin af: ‘Mijn God is ……’. Vul de zin aan tot minstens 50 woorden.

Algemene opmerkingen bij Tekstboek 1 vind je bij het tabblad algemeen.

Over het lesonderwerp:

Je gaat samen kijken wat je van God weet en wat je van Hem uit de bijbel leert. Hij is niet alleen een groot God, Hij is ook jouw God!

Lesdoel

 • Kunnen vertellen over de ontmoeting van God met zijn volk met Exodus 19, 20
 • Een aantal eigenschappen van God kunnen vertellen
 • Verschillen kennen tussen God en mensen
 • Kunnen uitleggen waarom het voor jou belangrijk is God te (leren) kennen
 • Samen leren praten over God en de bijbel

Belijdenis

NGB artikel 1

De bespreking

 • Het is de eerste bespreking. Let op basiszaken als elkaar laten uitpraten, niet uitlachen of negatief reageren op wat een ander zegt, geïnteresseerd zijn in elkaar, zorgen dat iedereen aan bod komt.
 • Thema van de les is Gods macht en grootheid. Dat kun je illustreren met foto’s van indrukwekkende wolkenluchten, landschappen, sterren of een close up van iets of iemand.
 • Leg de link tussen de jongere en de grootheid van God. Waarom is het belangrijk te weten hoe groot en machtig God is? Wordt je daar bang van? Of troost het je? Of…?

Eerdere handleiding

De vroegere handleiding is te vinden via deze link: Handleiding 1 klassiek. De eerdere  versie van de handleiding is voor het hele boek te bekijken. De link wordt alleen aangeboden bij deze eerste les. Niet alles is nog passend bij het (verder doorontwikkelde) Tekstboek.

Alles nieuw

De eerste keer catechisatie of jeugdgroep is spannend.

 • Start met een kennismakingsactiviteit, voorafgaand aan de ‘echte start’. Trefwoorden: gezellig, elkaar leren kennen, gegevens delen (adres, mobiel nummer, mailadres, gegevens ouders), afspraken maken (locatie, tijdstip, wat je mee moet nemen). Maak een app-groep.
 • Zorg de eerste keer voor een duidelijke structuur die je vooraf vertelt, zie pag 95 Tekstboek 1.
 • Vraag aan het eind van de avond naar de ervaring van de jongeren. Vonden ze het prettig? Maak heldere afspraken voor volgende keer.
 • Dank voor het samen mogen geloven.

Algemene aanwijzingen bij Tekstboek 1

 • Voor jongeren is dit leerjaar (blok 1-4) een eerste kennismaking met nu. Zij maken een begin met het onderwijs in de leer van de kerk en gaan intensief met de bijbel aan het werk. Tegelijk zullen ze moeten wennen aan de manier van werken in de groep en met de methode.
 • Verken het boek eerst zelf via de inhoudsopgave en door het boek door te bladeren, doe dat later ook met de groep, zodat bekend is wat er komt. Voorkom dat je onderwerpen uit een volgende les ongemerkt al bespreekt bij een eerdere les.
 • Achterin Tekstboek 1 vind je informatie over de opzet van een avond.
 • Formuleer voor jezelf doelen voor de avond voor zowel de lesinhoud als de groepssfeer en de werkwijze. Voor de lesinhoud vind je suggesties in de handleiding bij elke les, voor de sfeer formuleer je zelf, bijvoorbeeld: elkaar uit laten praten, niet uitlachen, iedereen aan de beurt enz. Voor de werkwijze bijvoorbeeld: je houden aan het takenrooster, thuis voorbereiden.
 • Opdrachten vind je in het boek en op de site. Kies wat je gebruiken wilt of laat jongeren daarin meedenken.
 • Bepaalde type opdrachten komen steeds terug. De opdrachten ‘in de stilte’ is meer gericht op persoonlijk geloofsleven. Deze zijn ook geschikt om zelf thuis te doen.
 • Gebruik elke les de bijbelstudie en laat bijbelverwijzingen opzoeken of aanklikken. Zo help je jongeren te ontdekken dat de leer van het geloof voortkomt uit en terug te vinden is in de bijbel. Tip: Laat jongeren een kopie van de inhoudsopgave van hun bijbel maken en gebruik die als bladwijzer = sneller opzoeken. Of: gebruik een online bijbel.
 • Bedenk voor elke les wat de lesinhoud in praktijk betekent voor de jongeren van de groep. Zorg dat je dat bespreekt. Maak zo nodig ook concrete afspraken.
 • Wees een voorbeeld in geloven en spreek vrijmoedig over je eigen geloof.
 • Zorg voor verbinding met de gemeente met opdrachten die dat stimuleren. Het is voor jongeren belangrijk dat er persoonlijke contacten zijn en dat ze geloofsvoorbeelden zien.
 • Bid om wijsheid, doe voorbede voor de jongeren uit je groep en dank voor wat God je geeft.

BIJBELSTUDIE: Ex. 19: 10-19 en 20: 1, 2

Je leest over de ontmoeting van God met zijn volk Israël bij de berg Sinaï.

Lees eerst Ex. 19: 10-19:
10Toen zei de Heer tegen ​Mozes: ‘Ga terug naar het volk. De mensen moeten zich vandaag en morgen voorbereiden op een ontmoeting met mij. En ze moeten hun ​kleren​ wassen. Ga dat tegen ze zeggen.
11Over twee dagen moeten ze klaarstaan. Dan kom ik uit de hemel naar beneden, op de berg ​Sinai. Het hele volk zal dat zien. 12De mensen moeten om de berg heen gaan staan. Maar niemand mag de berg op gaan. Waarschuw de mensen om niet te dicht bij de berg te komen. Als iemand dat toch doet, moet hij gedood worden. 13Maar hij mag dan door niemand aangeraakt worden. Hij moet gedood worden met stenen of met ​pijlen. Dat geldt ook voor een dier dat de berg op gaat. Pas als het geluid van een ​trompet​ klinkt, mogen de mensen de berg op.’
14-15Mozes ging weer de berg af, naar het volk toe. Hij zei tegen de mensen: ‘De Heer zal dichtbij komen. Daarom moeten jullie je voorbereiden. Over twee dagen moeten jullie klaarstaan. Voor die tijd moet je je kleren wassen. En tot die tijd mag je niet met elkaar naar bed gaan.’
16Twee dagen later begon het vroeg in de ochtend te onweren. Er hing een donkere wolk boven de berg. En er werd hard op een trompet geblazen. De mensen in het kamp beefden van schrik. 17Mozes​ ging met het volk het kamp uit, naar God toe. Onder aan de berg bleven ze staan.
18Om de berg ​Sinai​ heen was allemaal rook. Want de Heer kwam uit de hemel naar beneden in een vuur. De rook ging omhoog, en de hele berg schudde. 19Het geluid van de trompet klonk steeds harder. ​Mozes​ sprak, en God antwoordde hem met een geweldig geluid.

 • Wat gebeurt er allemaal wanneer God bij zijn volk op bezoek gaat? Wat zie je / hoor
  je / merk je? Ga de verzen 16-19 langs om dat op te zoeken.
 • Wat zeggen de dingen die gebeuren over God?
 • Hoe maakt het volk zich klaar voor het bezoek? (10-13)
 • Wat betekenen die voorbereidingen?
 • Zou jij erbij hebben willen zijn bij die berg? Hoe zou je dat vinden?

Lees nu Ex. 20: 1, 2:
God gaf de Israëlieten de volgende belangrijke regels.
Hij zei: 2‘Ik ben de Heer, jullie God. Ik heb jullie uit Egypte weggehaald, en bevrijd uit de slavernij.

 • Wat zegt God over zichzelf?
 • Wat heeft hij voor zijn volk gedaan?
 • Wat heb je geleerd van deze bijbelstudie? Wanneer en hoe ontmoet jij God?