Sluiten

Belijdenisboek hfst 2

Gods goede nieuws!

Dag 1 :
Psalm 19:8-15
  NBV

Zet voor jezelf eens op een rijtje wat deze verzen allemaal zeggen over Gods Woord.
Bedenk voor jezelf eens een paar redenen waarom je blij bent met de Bijbel.

Dag 2 :
Psalm 119:105-112
  NBV

Gods Woord is een lamp voor je voet. Heb je dat wel eens ontdekt? Kun je een voorbeeld geven uit je eigen leven, waarbij God jou met zijn Woord de goede weg wees?

Dag 3 :
2 Timoteüs 3:14-17
  NBV

Waarvoor kan Gods Woord allemaal gebruikt worden (vs. 15, 16 en 17)? En wat zou voor jou het meest nodig zijn? Wat lees je in deze verzen over de hoofdbedoeling van Gods Woord?

Dag 4 :
Marcus 4:1-20
  NBV

Jezus vergelijkt Gods Woord met een zaad dat gezaaid wordt. Mensen kunnen dat zaad op heel verschillende manieren ontvangen. Welke manieren noemt Jezus in vs. 15-20? Op welke ontvanger lijk jij het meest?

Dag 5 :
1 Petrus 1:22-25
  NBV

Ook Petrus vergelijkt Gods Woord met een zaad, waarmee een bevruchting plaatsvindt die tot een geboorte leidt. Over welke geboorte heeft Petrus het? Hoe zou Gods Woord in jouw hart en leven het meest vruchtbaar kunnen zijn?

Gemeentepraktijk: Bijbelverhalen voor kinderen
Ga op bezoek bij de bijbelklas of kinderclub van je gemeente. Luister hoe daar het bijbelverhaal verteld wordt en vraag of jij (eventueel samen met een ander) volgende keer de bijbelvertelling mag doen.

Onderzoek: Bijbelvertalingen vergelijken
Vergelijk verschillende bijbelvertalingen zoals de NBV, de Herziene Statenvertaling en de Willibrordvertaling op biblija. Kies een kort bijbelgedeelte, bijvoorbeeld Psalm 1 en vergelijk de vertalingen. Wat valt je op? Waar moeten bijbelvertalers op letten? Wanneer is hun werk wel of niet goed? Voor deze opdracht gebruik je www.biblija.net.

Praktijkopdracht: Interview gemeentelid
Interview een (ouder) gemeentelid en vraag hem of haar naar zijn ervaringen met bijbellezen. Welke rol heeft de bijbel in zijn leven? Hoe vaak leest hij en wat? Heeft hij tips voor jou of voor jullie groep? Bedenk vooraf vragen en vertel de volgende keer in de groep over je ervaringen. Deze opdracht kun je ook in tweetallen doen.

Doelen:
Weten: De samenstelling en betekenis van de bijbel, wat inspiratie is en wat dat betekent voor het gezag van de bijbel, geschenk van God, blijde boodschap.

Kunnen: Betekenis van de bijbel voor jezelf elke dag. De weg in de bijbel weten. Bijbellezen integreren in je leven.

Motivatie: Blij worden van Gods Woord voor mij! Hij spreekt me aan. Wil ik God gehoorzamen?

Aandachtspunten:
– Inventariseren hoe het bijbelgebruik is. Zo nodig van persoonlijk bijbellezen een langerdurend item maken. Gebruik de weekagenda!
– De waarde van de bijbel voor alledag expliciet maken met laten noemen van voorbeelden uit de eigen levens, niet alleen rond ziekte e.d., maar ook rond keuzes, gewone dagen enz. Ontdek: God heeft altijd wat te zeggen!

Leider:
Kennis over het boek is mooi, maar het boek gebruiken in je leven belangrijker. Een gewoonte vorm je niet door eenmalig benoemen. Kies voor het schema: bewustmaken van eigen bijbelgebruik – bespreken van ideale situatie – verschillen tussen beide in kaart brengen – een groeiplan maken met concrete invulling. Eindig met een tijdpad en kom erop terug. Sluit af met gebed om kracht.

De lesinhoud biedt aanleiding te spreken over bijbelgenres (gebruik de indeling uit de bijlage) en over manieren van bijbellezen: met oog voor context, plaats in de geschiedenis, enz.

Het lezen van een andere vertaling en het vergelijken van vertalingen of van tekst en berijming kunnen verrassend zijn. Verschillende sites helpen daarbij (zie bijlagen). Niet alleen benoemen maar ook voordoen en laten ervaren!